BIP.gov.pl

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza (nr NA-26/11 P-11)

To jest wersja archiwalna z dnia: 17.11.2020, 11:38, zmieniona z powodu:
Ogłoszenie wyniku konkursu
Nie podlega Ustawie
koniec: 30.11.2020, 10:00, rozstrzygnięcie: 30.11.2020, 11:20 (nierozstrzygnięty)

NA – 26/11 P – 11

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

z siedzibą w Olsztynie, ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn

 

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(t.j., Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z póżn. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania osób przez lekarza na kandydatów na dawców i dawców krwi lub jej składników

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie kwalifikowania osób na kandydatów

na dawców i dawców do oddania krwi lub jej składników na ekipach wyjazdowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Miejsca udzielania świadczeń:

  1. akcje zewnętrznego poboru krwi na ekipach wyjazdowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
  2. Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bartoszycach, Działdowie, Elblągu, Giżycku, Iławie, Nidzicy, Pasłęku.

 

CZAS NA KTÓRY MOŻE BYĆ ZAWARTA UMOWA:

 

Od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

WYMAGANE KWALIFIKACJE ZAWODOWE I TECHNICZNE OFERENTÓW:

 

Wykonawcami świadczeń zdrowotnych mogą być podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j., Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z póżn. zm.) tj.:

  1. podmioty wykonujące działalność leczniczą;
  2. osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w konkursie tj.: osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza;

- posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

 

SWKO zawarte są w Regulaminie przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie zamówienia
na udzielanie świadczeń zdrowotnych, który wraz z projektem umowy oraz obowiązującymi formularzami będą dostępne od dnia 17.11.2020 na stronie internetowej www.bip.rckikol.pl
w zakładce „Przetargi”, na stronie internetowej www.rckikol.pl w zakładce „oferty pracy”,
w siedzibie RCKiK w Olsztynie, w sekretariacie oraz u koordynatorów Terenowych Oddziałów.

 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Oferty należy składać w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Olsztynie, ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00, w terminie do dnia 30.11.2020 do godz. 10:00.

 

Oferty, sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinny znajdować się
w zamkniętych kopertach, oznaczonych napisem:

 

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie kwalifikowania osób przez lekarza na kandydatów na dawców i dawców krwi

lub jej składników – NA – 26/11 P – 11”

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie RCKiK w Olsztynie, w dniu 30.11.2020 roku o godz. 11.20,
pokój nr 140

 

MIEJSCE I TERMIN ROZTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT:

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w sprawie zawierania umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych nastąpi do dnia 16.12.2020

 

Informacje o wynikach konkursu dostępne będą na tablicy ogłoszeń i na stronie www.bip.rckikol.pl
w Olsztynie w terminie 16.12.2020

 

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie zastrzega sobie prawo
do odwołania konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Dyrektor RCKiK w Olsztynie

/rckikol/pliki/files/og%C5%82oszeniekonkursofertlekarz.pdf

/rckikol/pliki/files/SWKO.docx

/rckikol/pliki/files/Formularzofertowylekarz.docx

/rckikol/pliki/files/Formularzofertowylekarzza%C5%82%C4%85cznik.docx

/rckikol/pliki/files/Formularzofertowyosobyfizycznelekarz.docx

/rckikol/pliki/files/ProjektumowylekarzprawnikDZIA%C5%81ALNO%C5%9A%C4%86.docx

/rckikol/pliki/files/ProjektumowylekarzprawnikOSFIZYCZNA.docx

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Joanna Gniadek
Publikacja dnia: 17.11.2020, 11:38

Dokument oglądany razy: 297
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie