BIP.gov.pl

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę (nr NA-26/12 P-12)

To jest wersja archiwalna z dnia: 17.11.2020, 11:47, zmieniona z powodu:
Ogłoszenie wyniku konkursu
Nie podlega Ustawie
koniec: 30.11.2020, 10:00, rozstrzygnięcie: 30.11.2020, 11:00 (nierozstrzygnięty)

NA – 26/12  P-12

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

z siedzibą w Olsztynie, ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(t.j., Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z póżn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pobierania krwi pełnej od dawców

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w zakresie pobierania krwi pełnej od dawców w Terenowych Oddziałach RCKiK oraz na ekipach wyjazdowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Miejsca udzielania świadczeń:

  1. akcje zewnętrznego poboru krwi na ekipach wyjazdowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
  2. Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bartoszycach, Działdowie, Elblągu, Giżycku, Iławie, Nidzicy, Pasłęku.

CZAS NA KTÓRY MOŻE BYĆ ZAWARTA UMOWA:

Od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

WYMAGANE KWALIFIKACJE ZAWODOWE I TECHNICZNE OFERENTÓW:

Wykonawcami świadczeń zdrowotnych mogą być podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j., Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z póżn. zm.) tj.:

  1. podmioty wykonujące działalność leczniczą;
  2. osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w konkursie tj.: osoby posiadające prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;

- posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SWKO zawarte są w Regulaminie przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie zamówienia

na udzielanie świadczeń zdrowotnych, który wraz z projektem umowy oraz obowiązującymi formularzami będą dostępne od dnia 17.11.2020 na stronie internetowej www.bip.rckikol.pl
w zakładce „Przetargi”, na stronie internetowej www.rckikol.pl w zakładce „oferty pracy”,
w siedzibie RCKiK w Olsztynie, w sekretariacie oraz u koordynatorów Terenowych Oddziałów:

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

w Olsztynie, ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn (sekretariat) od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30 – 15:00, w terminie do dnia 30.11.2020 do godz. 10:00.

Oferty, sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinny znajdować się w zamkniętych kopertach, oznaczonych napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie pobierania krwi pełnej od dawców – NA – 26/12 P-12”

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie RCKiK w Olsztynie, w dniu 30.11.2020 roku o godz. 11.00, pokój nr 140.

MIEJSCE I TERMIN ROZTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w sprawie zawierania umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych nastąpi do dnia 16.12.2020

Informacje o wynikach konkursu dostępne będą na stronie internetowej www.bip.rckikol.pl

w zakładce „Przetargi”, na stronie internetowej www.rckikol.pl, i na tablicy ogłoszeń.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie zastrzega sobie prawo

do odwołania konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Dyrektor RCKiK w Olsztynie

/rckikol/pliki/files/og%C5%82oszeniekonkursofertpiel%C4%99gniarka.pdf

/rckikol/pliki/files/SWKOpiel%C4%99gniarka.docx

/rckikol/pliki/files/Formularzofertowypiel%C4%99gniarkaza%C5%82%C4%85cznik.docx

/rckikol/pliki/files/Formularzofertowyosobyfizycznepiel%C4%99gniarka.docx

/rckikol/pliki/files/Formularzofertowypiel%C4%99gniarka.docx

/rckikol/pliki/files/Projektumowypiel%C4%99gniarkaDZIA%C5%81ALNO%C5%9A%C4%86.docx

/rckikol/pliki/files/Projektumowypiel%C4%99gniarkaFIZYCZNE.docx

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Joanna Gniadek
Publikacja dnia: 17.11.2020, 11:47

Dokument oglądany razy: 432
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie