BIP.gov.pl

Konkurs ofert w zakresie pobierania krwi pełnej i jej składników od dawców i kandydatów na dawców w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie (nr NA-26/1/KO/2022)

To jest wersja archiwalna z dnia: 11.04.2022, 13:29, zmieniona z powodu:
ogłoszenie o wyniku
Nie podlega Ustawie
koniec: 20.04.2022, 10:00, rozstrzygnięcie: 21.04.2022, 12:00 (nierozstrzygnięty)

NA – 26/1/KO/2022

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

z siedzibą w Olsztynie, ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z póżn. zm.) ogłasza konkurs ofert na w zakresie pobierania krwi pełnej i jej składników od dawców i kandydatów na dawców w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w zakresie pobierania krwi pełnej i jej składników od dawców i kandydatów na dawców w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Olsztynie oraz na ekipach wyjazdowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Miejsca udzielania świadczeń:

  1. akcje zewnętrznego poboru krwi na ekipach wyjazdowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
  2. siedziba Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

CZAS NA KTÓRY MOŻE BYĆ ZAWARTA UMOWA:

Od dnia 01.05.2022 r. do 30.04.2024 r.

WYMAGANE KWALIFIKACJE ZAWODOWE I TECHNICZNE OFERENTÓW:

Wykonawcami świadczeń zdrowotnych mogą być podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j., Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z póżn. zm.) tj.:

  1. podmioty wykonujące działalność leczniczą;
  2. osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w konkursie tj.: osoby posiadające prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;

- posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SWKO wraz z projektem umowy oraz obowiązującymi formularzami będą dostępne od dnia 11.04.2022r. na stronie internetowej www.bip.rckikol.pl w zakładce „Przetargi”, na stronie internetowej www.rckikol.pl w zakładce „oferty pracy”, w siedzibie RCKiK w Olsztynie, w sekretariacie.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

w Olsztynie, ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00, w terminie do dnia 20.04.2022r. do godz. 10:00.

Oferty, sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinny znajdować się
w zamkniętych kopertach, oznaczonych napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pobierania krwi pełnej i jej składników od dawców i kandydatów na dawców RCKiK w Olsztynie – NA – 26/1/KO/2022”

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie RCKiK w Olsztynie, w dniu 20.04.2022 roku o godz. 11.00, pokój nr 140

MIEJSCE I TERMIN ROZTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w sprawie zawierania umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych nastąpi do dnia 21.04.2022r.

Informacje o wynikach konkursu dostępne będą na tablicy ogłoszeń i na stronie www.bip.rckikol.pl w Olsztynie w terminie 21.04.2022r.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Dyrektor RCKiK w Olsztynie

 

/rckikol/pliki/files/Og%C5%82oszenie_o_konkursie_ofert1.pdf

/rckikol/pliki/files/Projekt_umowy_DZIALALNOSC_PIELEGNIARKA1.docx

/rckikol/pliki/files/Projekt_umowy_OSOBA_FIZYCZNA_PIELEGNIARKA1.docx

/rckikol/pliki/files/SWKO_Olsztyn_pielegniarki1.docx

/rckikol/pliki/files/Formularz_ofertowy_osoby_fizyczne_pielegniarka1.docx

/rckikol/pliki/files/Formularz_ofertowy_pielegniarka1.docx

/rckikol/pliki/files/Formularz_ofertowy_pielegniarka_zalacznik1.docx

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Joanna Gniadek
Publikacja dnia: 11.04.2022, 13:29

Dokument oglądany razy: 289
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie