BIP.gov.pl

O Centrum

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Olsztynie


ul. Malborska 2
10-255 Olsztyn

Centrala: (89) 526 01 56

Sekretariat: e-mail: sekretariat@rckikol.pl
Telefon: (89) 526 63 02
Fax: (89) 526 57 55

Zapraszamy również na naszą stronę internetową: www.rckikol.pl

Podstawa prawna

Regionalne Centrum Krwiodawtwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie prowadzi działalność na podstawie szeregu aktów prawnych, z których najważniejsze to:


1) Ustawa z dnia 22.08.1997r. o publicznej słuzbie krwi (Dz.U. Nr 106, poz 681 z późn.zm);


2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.09.2005r. w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz.U. Nr 191, poz.1607);


3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.04.2005r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U. Nr 79, poz. 691);


4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.06.2005r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi (Dz.U. Nr 109, poz. 918);


5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.11.2004r. w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi (Dz.U. Nr 247, poz. 2482);


6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.02.2005r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz.U. Nr 38, poz.363 ze zm.)


7) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16.04.2005r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w niektórych jednostkach publicznej służby krwi (Dz.U. Nr 84, poz.794);


8) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.08.2010r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2011r. (Dz.U. Nr 153, poz.1031)


9) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2004r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dz.U. Nr 263, poz.2625);


10) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.11.2004r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi (Dz.U. Nr 261, poz.2602);


11) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.01.2006r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy krwi otrzymanie tytułów i odznak honorowych (Dz.U. Nr 21, poz. 163):


12) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.03.2005r. w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zadłużony dla Zdrowia Narodu" (Dz.U. Nr 65, poz. 573);


13) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" (Dz.U. Nr 180, poz. 1324);


14) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.06.2008r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" (Dz.U. Nr 118, poz. 761);


15) Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz.89);
16) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16.07.2004r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 169, poz. 1781);


17) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999r. w sprawie szczególowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednoskami transportu sanitarnego (Dz.U. Nr 94, poz. 1097);


18) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.05.2000r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz.U. Nr 44, poz. 520 ze zm.);


19) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z dnia 29.03.1999r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 30, poz.300);


20) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213, poz. 1568);


21) Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.05.2001r. w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Ministra Zdrowia (Dz.U.MZ Nr 5, poz.34 ze zm.);


22) Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.02.2004r. w sprawie nadania ststutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie (Dz.U.MZ Nr 2, poz.19 z późn.zm.);


23) Ustawa z dnia 27.07.2001r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2004r. Nr 144, poz. 1529 z późn.zm.);


24) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3.03.2004r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U. Nr 43, poz. 408 z późn.zm.);


25) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2006r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. Nr 61, poz. 435).

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Krzysztof Semerak
Publikacja dnia: 05.02.2018
Podpisał: Krzysztof Semerak
Dokument z dnia: 05.02.2018
Dokument oglądany razy: 78292
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie