BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 29.03.2018, zmieniona z powodu:
zmiana regulaminu

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny RCKiK w Olsztynie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
 REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA
 I KRWIOLECZNICTWA W OLSZTYNIE

Rozdział I

 Postanowienia ogólne

 § 1

 1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, zwane dalej RCKiK, działa  na podstawie:
 1/ ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. Nr 106, poz. 681 z późn.  zm.),
 2/ ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.  zm.),
 3/ Statutu,
 4/ niniejszego Regulaminu.
 2. Podstawowym zadaniem RCKiK jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie  krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a w szczególności wykonywanie zadań w zakresie pobierania  krwi i oddzielania ich składników oraz zaopatrzenia w krew i jej składniki.
 3. Do zadań RCKiK należy w szczególności:
 1) kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi,
 2) prowadzenie rejestru dawców krwi oraz rejestru dawców krwi rzadkich grup
 3) pobieranie krwi i oddzielanie jej składników,
 4) gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i wydawanie krwi,
 5) propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z  Polskim Czerwonym Krzyżem i jednostkami organizacji pozarządowych,
 6) wytwarzanie płynów konserwujących i surowic diagnostycznych,
 7) zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej podmiotów leczniczych w krew i jej składniki
 oraz w produkty krwiopochodne,
 8) zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi,
 9) udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią,
10) realizacja zadań na potrzeby obronne Państwa,
 11) sprawowanie nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

 Rozdział II

 Struktura Organizacyjna RCKiK

 § 2

 RCKiK prowadzi statutową działalność poprzez komórki organizacyjne działające w siedzibie RCKiK w Olsztynie oraz poprzez terenowe oddziały.

 § 3

 1. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi są:
- działy - komórki organizacyjne, w których zatrudnionych jest więcej niż 5 osób;
 - sekcje - komórki organizacyjne, w których zatrudnionych jest do 5 osób;
 - pracownie - komórki wchodzące w skład działów realizujących działalność podstawową,
wykonujące wyodrębnioną część działu;
 - samodzielne stanowiska pracy.
 2. W skład struktury organizacyjnej RCKiK wchodzą:
1) Terenowy Oddział w Bartoszycach;
 2) Terenowy Oddział w Działdowie;
 3) Terenowy Oddział w Elblągu;
 4) Terenowy Oddział w Giżycku;
 5) Terenowy Oddział w Iławie;
 6) Terenowy Oddział w Nidzicy;
 7) Terenowy Oddział w Pasłęku;
 8) Dział Laboratoryjny
 9) Dział Pobierania Krwi;
 10) Dział Preparatyki Ekspedycji Krwi;
 11) Dział Zapewnienia Jakości;
 12) Dział Administracji;
 13) Sekcja Księgowości;
 14) uchylono
 15) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony
 Przeciwpożarowej i Spraw Obronnych;
 16) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Kadrowych;
  § 4

 1. Działalnością RCKiK kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor.
 2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników RCKiK.
 3. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
 4. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają następujące stanowiska i komórki organizacyjne:
- Główny Księgowy
- Kierownik Działu Laboratoryjnego;
- Kierownik Działu Pobierania Krwi;
- Kierownik Działu Preparatyki i Ekspedycji;
- Kierownik Działu Zapewnienia Jakości;
- Kierownik Działu Administracji;
- Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony
 Przeciwpożarowej i Spraw Obronnych;
 - Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Kadrowych;
- Osoby nadzorujące Terenowe Oddziały.
 5. Kierownik Działu Pobierania Krwi sprawuje nadzór merytoryczny nad Terenowymi Oddziałami  RCKiK.
 6. Schemat organizacyjny RCKiK określający strukturę podporządkowania komórek
 organizacyjnych zawiera Dodatek Nr 1 do Regulaminu.
 6) Załącznik § 10 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 31 grudnia 2009 r.
 (Dz.Urz.MZ.10.1.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 stycznia 2010 r.


 Rozdział III

 Działalność lecznicza RCKiK

 § 5

 1. RCKiK prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 2. RCKiK udziela świadczeń zdrowotnych z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z
 zasadami etyki zawodowej, ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej.
 3. Pomieszczenia oraz sprzęt medyczny RCKiK odpowiadają wymaganiom fachowym,
 sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach.
 4. RCKiK udziela następujących świadczeń zdrowotnych:
 1) badania lekarskie kandydatów na dawców krwi i dawców krwi;
 2) badania diagnostyczne osób wymienionych w pkt 1;
 3) orzekanie i opiniowanie o dopuszczalności pobrania krwi i jej składników;
 4) orzekanie o dopuszczalności zabiegu uodpornienia w celu uzyskania osocza lub surowic  diagnostycznych;
 5) wykonywanie zabiegów uodpornienia dawców w celu uzyskania surowic diagnostycznych i  innych preparatów;
 6) ustalanie wskazań i zaleceń lekarskich po zabiegu uodpornienia i po uodpornieniu;
 7) udzielanie porad lekarskich w razie powikłań po zabiegu uodpornienia i niekorzystnych
 następstw dla zdrowia dawcy;
 8) udzielanie konsultacji lekarskich związanych z leczeniem krwią i jej składnikami, również w  przypadkach powikłań poprzetoczeniowych;
 9) wykonywanie leczniczych zabiegów w zakresie krwiolecznictwa;
 10)wykonywanie badań:
a) krzepnięcia i hemostazy,
 b) immunohematologicznych, w tym HLA,
 c) genetycznych (biologia molekularna),
 d) wirusologicznych (HBs, anty HCV, anty HIV) oraz odczynów kiłowych,
 e) innych badań diagnostycznych i analitycznych wynikających z zakresu zadań RCKiK.

 § 6

 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane w następujących komórkach i jednostkach
 organizacyjnych RCKiK:
 1) w Dziale Pobierania Krwi oraz Terenowych Oddziałach: w Bartoszycach, Działdowie, Elblągu,  Giżycku, Iławie, Nidzicy, Pasłęku;
 2) w Dziale Laboratoryjnym.
 2. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych określa Dodatek Nr 2 do Regulaminu stanowiący  integralną część Regulaminu.

 § 7

Proces udzielania świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem współpracy z poszczególnymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi RCKiK oraz z podmiotami leczniczymi przebiega następująco:

 1.1. Dział Pobierania Krwi i Terenowe Oddziały wykonują swoje zadania w oparciu o:
 a/ Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia  9 czerwca 2017r w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.”  

 b/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie warunków
 pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi ( Dz.U. Nr 79, poz. 691 z
 późn. zm.)
 c/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu
 prowadzenia rejestru dawców krwi ( Dz.U. Nr 109, poz. 918 z późn. zm.) )
 d/ Standardowe Operacyjne Procedury ( SOP ) obowiązujące w RCKiK –
zatwierdzone przez Dyrektora

 1.2. W skład Działu Pobierania Krwi wchodzą
a/ Rejestracja
 b/ Gabinet lekarski
 c/ Pracownia Pobieranie Krwi

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych  w RCKiK w Olsztynie w zakresie: Opis procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

Rejestracja dawców/kandydatów na dawców W RCKiK w Olsztynie obowiązuje zasada rejestracja  w systemie Bank krwi wszystkich osób  zgłaszających się chętnych do oddania krwi i jej  składników. Rejestracja prowadzi regionalny  rejestru dawców krwi i jej składników oraz posiada  dostęp do dawców zarejestrowanych w KRDK.
 Rejestracja odbywa się zgodnie z zasadami  GMP. A/ Czynności związane z przyjmowaniem  krwiodawców obejmuje:
 sprawdzenie dokumentu tożsamości dawcy,  sprawdzenie nazwiska w rejestrze dawców
 zdyskwalifikowanych na stałe lub tymczasowo,  wyszukanie kartoteki lub w przypadku dawcy  pierwszorazowego założenie nowej, nadanie dawcy kolejnego numeru donacji, dołączenie do kartoteki numeru donacji, wydawanie dawcy oznakowanej kodem paskowym ankiety,  skierowanie dawcy do pobrania próbki na  badania kwalifikujące dawcę do oddania krwi i  jej składników, przekazanie  Zlecenia do donacji wraz z kodami paskowymi  do Pracowni Analiz Lekarskich.
 B/ czynności prowadzone po wykonanej donacji  obejmują: wydanie zaświadczenia do zakładu  pracy o oddaniu krwi lub jej składników,  wydanie przysługującego ekwiwalentu
 kalorycznego, wpis objętości i daty donacji oraz  umieszczenie pieczątki RCKiK w legitymacji  honorowego dawcy krwi, ewidencja i niszczenie  niewykorzystanych kodów paskowych,  prowadzenie dokumentacji dawcy i donacji.

Udzielanie porad lekarskich W RCKiK w Olsztynie obowiązuje zasada  udzielania porad lekarskich wszystkim  dawcom/kandydatom na dawców . Porady  lekarskie udzielane są przez lekarzy RCKiK w  Olsztynie w Gabinetach lekarskich Centrum i TO.  Porady udzielane są tylko zarejestrowanym  dawcom/kandydatom na dawców.

Badania lekarskie kandydatów  na dawców krwi i dawców krwi Po wykonaniu w Pracowni Analiz Lekarskich badań laboratoryjnych kwalifikujących do donacji w  gabinecie lekarskim Centrum/TO lekarz RCKiK  kwalifikuje dawcę/kandydata na dawcę do  oddania krwi i jej składników. Kwalifikacja do  oddania krwi i jej składników odbywa się zgodnie  z zasadami GMP. Kwalifikacja obejmuje: wywiad  lekarski, sprawdzenie poprawności wypełnionego
 kwestionariusza dla krwiodawcy, skrócone badanie  lekarskie, kwalifikacja dawców od odpowiedniego  typu zabiegu.

Wydawanie wyników badań krwiodawcom W RCKiK w Olsztynie obowiązuje zasada
 wydawania wyników badań w Centrum RCKiK w  Olsztynie wszystkim dawcom nosicielom chorób  wirusowych oraz przeciwciał dyskwalifikujących do  donacji. W czasie wydawania wyników badań lekarz Centrum informuje dawców nosicieli chorób  wirusowych o istocie choroby, wydaje wyniki oraz   kieruje ich od lekarzy POZ oraz prowadzi  odpowiednią dokumentację.

Pobieranie krwi i jej składników W RCKiK w Olsztynie obowiązuje zasada  pobierania krwi i jej składników tylko od  dawców/kandydatów zakwalifikowanych przez  lekarza do donacji. Pobieranie krwi i jej  składników odbywa się zgodnie z zasadami  GMP. W trakcie pobierania krwi dawcy pozostają pod opieką lekarza oraz personelu pobierającego
 krew i jej składniki. Pobieranie krwi i jej  składników obejmuje; identyfikacje dawcy,
 czynności związane z pobraniem krwi i jej  składników, czynności związane z pobraniem
 próbek do badań dodatkowych, prowadzenie  dokumentacji związanej z pobraniem krwi i jej  składników, prowadzenie i archiwizacja  odpowiedniej dokumentacji, prowadzenie kontroli  wszelkich czynności związanych z zachowaniem  higieny pomieszczeń, sterylizacją narzędzi i  materiałów opatrunkowych oraz kontrolą używanej  aparatury i sprzętu jednorazowego użytku, w tym  również prowadzenie dokumentacji w tym  zakresie, organizacja pracy w Pobieraniu krwi/TO.

Udzielanie konsultacji lekarskich  związanych z leczeniem krwią i jej  składnikami, również w przypadkach  powikłań poprzetoczeniowych W RCKiK w Olsztynie obowiązuje zasada
 udzielania konsultacji lekarskich wszystkim  lekarzom uczestniczącym w zabiegach
 przetaczania krwi i jej składników. Konsultacje  wykonywane są na bieżąco i obejmują: udzielanie  pomocy w sprawie dostępnych preparatów do  przetaczania, udzielanie pomocy w przypadku  wystąpienia powikłań poprzetoczeniowych oraz  wydawania zaleceń co do leczenia krwią i jej  składnikami po powikłaniu poprzetoczeniowym.

Wykonywanie leczniczych zabiegów  w zakresie krwiolecznictwa W RCKiK w Olsztynie obowiązuje zasada  wykonania zabiegów ratujących życie chorym  przebywającym na leczeniu w szpitalu w zakresie  zabiegów aferez leczniczych. Zabiegi aferezy  lecznicze wykonywane są na pisemne zlecenie  lekarza prowadzącego chorego. W zabiegu  uczestniczy personel Pobierania krwi z  wykorzystaniem specjalistycznych separatorów
 komórkowych.

Wydawanie krwi i jej składników do  szpitalnych Banków krwi. W RCKiK w Olsztynie za wydawanie składników  krwi do szpitali odpowiada Ekspedycja krwi  Centrum i TO w Elblągu. Dystrybucję krwi i jej  składników oraz produktów osoczopochodnych  odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami  GMP i wytycznymi jednostki nadzorującej IHiT.


 Wydawanie krwi i jej składników obejmuje;
 przechowywanie krwi i jej składników oraz  produktów osoczopochodnych, udzielanie
 informacji na temat posiadanych zapasów oraz  wydawania ich placówkom służby zdrowia, nadzór  nad zabezpieczeniem prawidłowych warunków  transportu krwi i jej składników, prowadzenie  dokumentacji przychodu i rozchodu krwi i jej  składników oraz produktów osoczopochodnych,  bieżąca kontrola wielkości zapasów  magazynowych krwi i jej składników, przyjmowanie  nadwyżek z TO w Elblągu, przyjmowanie zgłoszeń
o wystąpieniu powikłań poprzetoczeniowych,  przyjmowanie zwrotów krwi i jej składników,
 przyjmowanie i zabezpieczenie wszelkich  materiałów przysłanych do centrum,
 przekazywanie informacji do Rejestracji w razie  powstania niedoboru krwi i jej składników
 określonej grupy w celu wezwania dawców krwi,  dzienna aktualizacja stanu krwi, nadzór nad  prawidłowym przesyłaniem krwi i jej składników do  siedziby RCKK z podległych OT, współpraca z  innymi RCKiK w razie braków krwi i jej składników

 2.Dział Laboratoryjny
 2.1. DL wykonuje badania laboratoryjne na potrzeby krwiodawstwa i krwiolecznictwa
 zgodnie z zasadami GLP w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, zawarte w:
 - Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2017r w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.”  

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów
 jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. Nr 61,
 poz.435 ze zm.).

2. 2. W strukturze DLiIT wyodrębnione są następujące pracownie:
 Pracownia Analiz Lekarskich
 Pracownia Grup Krwi Krwiodawców
 Pracownia Diagnostyki Wirusów
 Pracownia Biologii Molekularnej
 Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej

 2.3. DLiIT wykonuje centralnie dla RCKiK i wszystkich Terenowych Oddziałów badania dla
 kandydatów na krwiodawców i dla krwiodawców:
 Badania z zakresu: hematologii , diagnostyki wirusów ( serologicznej i metodami
 biologii molekularnej) oraz z serologii grup krwi dla krwiodawców .
 2.4. Badania wykonuje się z próbek krwi pobranych w OT i transportowanych zgodnie z
 obowiązującymi SPO i I oraz pobranych w siedzibie RCKiK.
 2.5. Próbki do badań u krwiodawców przyjmowane są w Punkcie Przyjęć a następnie
 przekazywane do poszczególnych pracowni
 2.6. Wyniki badań wykonanych dla kandydatów na krwiodawców/krwiodawców:
- znajdują się w bazie danych w LIS , na życzenie dawcy są drukowane , autoryzowane
 przez diagnostę laboratoryjnego i wydawane,
 - z wyników patologicznych są przekazywane osobiście przez lekarza z Działu Pobrania Krwi/lekarza TO
 /wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 2.7. Badania dla pacjentów szpitalnych, ambulatoryjne oraz dla ludności:
 1. Badania wykonywane są w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej.
 2. Próbki do badań przyjmowane są :
- w Dziale Preparatyki i Ekspedycji - pochodzące z pracowni serologii szpitali ,
 podlegających nadzorowi merytorycznemu RCKiK w zakresie krwiolecznictwa oraz pobrane  od ludności i pacjentów ambulatoryjnych w TO,
- pochodzące z Pracowni Serologii/Immunologii Transfuzjologicznej szpitali. RCKiK.
 3. Wyniki przekazuje się zleceniodawcy w sposób zgodny z informacją na zleceniu:
- wyniki odbierane bezpośrednio przez zleceniodawcę i wydawane za pośrednictwem TO
 przekazuje się do Ekspedycji,
- wyniki z badań pobranych w Pracowni Analiz Lekarskich wydawane są do Rejestracji,

 §8

 I. Warunki współdziałania z innymi komórkami i jednostkami RCKiK.
 DPK oraz DLiIT współpracują ze wszystkimi pracowniami i działami RCKiK i Terenowymi
 Oddziałami. Współpraca odbywa się na zasadach opisanych w SPO i I.
 II. Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie działalności leczniczej
 1. Badania konsultacyjne pacjentów wykonuje się na podstawie umów zawartych z
 Zleceniodawcami i obciąża Zleceniodawcę za ich wykonanie na podstawie aktualnie
 obowiązującego cennika , stanowiącego załącznik do umowy.
 2. W ramach procesu leczenia chorych pozostających pod opieką podmiotów leczniczych RCKiK  przeprowadza w oddziałach szpitalnych zabiegi selektywnego usuwania osocza.
 Zabiegi selektywnego usuwania osocza – plazmafereza lecznicza – w celu uzyskania
 efektu leczniczego, wykonywane są na zlecenia lekarzy opiekujących się chorymi.
 RCKiK zapewnia w ramach leczenia:
- przyjęcie zgłoszenia wykonania zabiegu plazmaferezy leczniczej
- pomoc merytoryczną w zakresie ilości zabiegów, objętości wymienianego osocza,
 stosowanego leczenia wspomagającego, zaleceń lekarskich i oceny stanu chorego
- wykonanie zabiegu z użyciem separatora RCKiK wraz z fachową obsługą urządzenia
- zarejestrowanie i archiwizację danych z wykonanych zabiegów w systemie Bank Krwi RCKiK
- przekazanie rozliczeń finansowych z wykonanych zabiegów w podmiocie leczniczym.

 Rozdział IV

 Zakresy obowiązków i odpowiedzialności

 § 9

 DYREKTOR
 1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie RCKiK.
 2. Dyrektor zarządza RCKiK bezpośrednio.
 3. Zakres obowiązków i odpowiedzialności Dyrektora RCKiK obejmuje m. in.:
 3.1. Organizowanie pracy RCKiK w sposób zapewniający prawidłowe udzielanie świadczeń
zdrowotnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami
 3.2. Ustalanie i wprowadzanie do użytku zarządzeniem wewnętrznym Regulaminu
 Organizacyjnego RCKiK, Regulaminu pracy, procedur i innych aktów wewnętrznych
 3.3. Nadawanie zakresów czynności pracownikom RCKiK
 3.4. Pełnienie nadzoru nad zapewnieniem niezbędnego sprzętu i aparatury, zgodnie z
 zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 3.5.Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy personelu RCKiK
 3.6. Nagradzanie, wyróżnianie oraz karanie pracowników
 3.7. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg oraz wniosków pracowników oraz krwiodawców
 3.8. Wydawanie zarządzeń wewnętrznych, zawieranie umów, podejmowanie decyzji i innych  niezbędnych działań wchodzących w zakres bieżącego administrowania
 3.9. Sprawowanie nadzoru nad terminowym i prawidłowym prowadzeniem sprawozdawczości  wymaganej prawem
 3.10. Pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, BHP oraz nad  realizacją zadań wynikających z przepisów dotyczących obronności i obrony cywilnej
 3.11. Wdrażanie systemu zarządzania jakością w RCKiK
 3.12. Podejmowanie decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.


 Kierownicy komórek organizacyjnych oraz osób nadzorujących w Terenowych Oddziałach RCKiK

 § 10

Obowiązki:

1. Pracownik zajmujący kierownicze stanowisko (kierownicy komórek organizacyjnych oraz
 osoby nadzorujące w Terenowych Oddziałach) zobowiązany jest do planowania,
 organizowania, nadzorowania oraz kontroli funkcjonalnej działalności komórki (jednostki)
 organizacyjnej, którą kieruje.
 2. Do obowiązków osób zajmujących stanowiska kierownicze zalicza się w szczególności:
 2.1. kierowanie pracą podległych komórek (jednostek) organizacyjnych
 2.2. ustalenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla poszczególnych
 pracowników komórki (jednostki) według wzoru stanowiącego Dodatek Nr 3 do Regulaminu
 organizacyjnego.
 2.3. rozdział zadań do wykonania oraz kontrola właściwego i terminowego załatwiania spraw,
 2.4. przedkładanie Dyrektorowi odpowiednich informacji i sprawozdań z zakresu zagadnień
należących do zadań kierowanych przez nich komórek i nadzorowanych jednostek
 2.5. wykonywanie czynności wynikających z ustalonego podziału prac w komórce (jednostce)
 2.6. nadzór służbowy nad wykonywanymi zadaniami i warunkami pracy pracowników
 2.7. współudział w sporządzaniu umów oraz SIWZ dotyczących komórki (jednostki)
 organizacyjnej
 2.8. ocenianie pracowników oraz przedkładanie Dyrektorowi wniosków w sprawach angażowania,  awansowania, nagradzania, karania i rozwiązywania umów o pracę z podległymi  pracownikami
 2.9. nadzorowanie przestrzegania prawa, wewnętrznych aktów normatywnych, a w szczególności  zarządzeń Dyrektora RCKIK oraz obowiązujących norm etycznych przez podległych  pracowników
 2.10. pomoc w adaptacji nowoprzyjętych pracowników, w tym wprowadzenie ich w specyfikę przydzielonych zadań, udzielanie wyjaśnień dotyczących ich nowych obowiązków,  uprawnień oraz zakresu ich odpowiedzialności
 2.11. analizowanie i doskonalenie struktury zatrudnienia w podległych komórkach
 (jednostkach) organizacyjnych.

Uprawnienia

Do uprawnień pracownika zajmującego kierownicze stanowisko (kierownicy komórek organizacyjnych oraz osoby nadzorujące w TO) należy:
 1. Opiniowanie kandydatów do pracy w podległych komórkach organizacyjnych.
 2. Wnioskowanie w sprawie nagradzania lub karania podległych pracowników.
 3. Decydowanie o organizacji pracy i jej podziale w podległych komórkach (jednostkach)
 organizacyjnych.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych (wymienionych wyżej) jest tożsama z nałożonymi na nich obowiązkami, wynikającymi z zadań statutowych RCKIK, wytyczonych celów oraz sytuacji finansowej RCKiK.
 W szczególności pracownicy ci odpowiedzialni są za:
 1. Działalność nadzorowanych komórek (jednostek) organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi
 przepisami, w tym:
- właściwą organizację pracy komórki (jednostki),
- przestrzeganie norm czasu pracy podległych im pracowników,
- bieżący nadzór i kontrolę pracy pracowników,
 - przestrzeganie przepisów bhp,
- zabezpieczenie tajemnicy państwowej i służbowej.

 2. Realizację kontraktów i umów zawartych przez RCKIK dotyczących działalności nadzorowanej  komórki (jednostki) organizacyjnej.
 3. Znajomość i stosowanie w praktyce obowiązujących aktów prawnych, w tym zaznajomienie  podległych pracowników z dotyczącymi ich aktami prawnymi.
 4. Efektywne wykorzystanie czasu pracy przez podległych pracowników oraz terminowe, zgodne  z przepisami Kodeksu Pracy udzielanie urlopów wypoczynkowych.
 5. Racjonalne wykorzystanie przydzielonych zasobów.
 6. Terminowe i rzetelne opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych i
 informacji.

 Rozdział V

 Zakres podstawowych zadań komórek organizacyjnych

 § 11

 Do zadań poszczególnych komórek organizacyjnych należą w szczególności:

 I. Dział Pobierania Krwi:

 A/ Rejestracja
 1. Rejestracja dawców/kandydatów na dawców do oddania krwi i jej składników
 2. Rejestracja kandydatów na dawców szpiku
 3. Rejestracja pacjentów poddanych zabiegowi plazmaferezy leczniczej i autotransfuzji
 4. Prowadzenie rejestru dawców oddających krew i jej składniki w RCKiK w Olsztynie
 i Terenowych Oddziałach
 5. Obsługa ludności wykonującej badania zlecone, a nie będącej dawcami krwi
 6. Udział w ekipach wyjazdowych organizowanych przez RCKiK w Olsztynie i T.O.
 7. uchylono;
 8. Odpowiednie dokumentowanie wykonywanych czynności, badań i zabiegów.
 9. Prowadzenie rejestru dawców dla całego regionu.
 10.Informowanie dawców o nieprawidłowych wynikach badań wirusologicznych.
 11.Sporządzanie wymaganych sprawozdań.
12.Uczestniczenie w ekipach wyjazdowych.

 B/ Gabinet Lekarski
 1. Badanie lekarskie dawców/kandydatów na dawców do oddania krwi i jej składników
 2. Wstępna weryfikacja chętnych do oddania szpiku kostnego
 3. Prowadzenie rejestru dawców zdyskwalifikowanych
 4. Wydawanie wyników i informowanie o nieprawidłowych wynikach dawców zdyskwalifikowanym
 na stałe i tymczasowo do oddawania krwi i jej składników
 5. Udział w ekipach wyjazdowych organizowanych przez RCKiK w Olsztynie i T.O.
 6. Prowadzenie szkoleń lekarzy, lekarzy stażystów i pielęgniarek pracowników RCKiK w
 Olsztynie

 C/ Pobieranie
 1. Pobieranie krwi i jej składników metodą konwencjonalną oraz za pomocą separatorów
 osoczowych i komórkowych
 2.Wykonywanie zabiegów plazmaferezy leczniczej – na zlecenie lekarzy szpitali - pacjentom
 hospitalizowanym w zakładach opieki zdrowotnej
 3. Opieka medyczna – lekarska i pielęgniarska - nad dawcami krwi w czasie zabiegów
 pobierania i bezpośrednio po ich zakończeniu oraz w każdej sytuacji wymagającej pilnej
 interwencji medycznej ( udzielenie doraźnej pomocy medycznej)
 4. Udział w ekipach wyjazdowych organizowanych przez RCKiK w Olsztynie i T.O.
 5. Rejestrowanie osób zgłaszających się celem oddania krwi lub osocza.
 6. Badanie lekarskie i ostateczna kwalifikacja dawców do poszczególnych zabiegów lub
 orzekanie o ich dyskwalifikacji.
 7. Odpowiednie dokumentowanie wykonywanych czynności, badań i zabiegów.
 8. Prowadzenie rejestru dawców dla całego regionu.

 D/ Ekspedycja
 1. Przechowywanie we właściwych warunkach posiadanych na stanie zasobów krwi i preparatów
 krwiopochodnych.
 2. Wydawanie preparatów krwiopochodnych placówkom służby zdrowia.
 3. Przyjmowanie reklamacji i ewentualnych zwrotów preparatów.
 4. Dystrybucja koncentratów cz. VII i IX dla chorych objętych leczeniem domowym.
 5. Przyjmowanie nadwyżek krwi i preparatów z oddziałów terenowych.
 6. Dokumentowanie wszystkich przychodów i rozchodów.
 7. Przyjmowanie materiału do badań, przesyłanego przez oddziały terenowe i placówki służby
 zdrowia.
 8. Udział w ekipach wyjazdowych.
 9. Prowadzenie wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości.

 II. Dział Preparatyki i Ekspedycji

 A/ Preparatyka
 Do głównych zadań Działu należy:
 1. Wytwarzanie składników krwi z krwi pełnej i osocza metodą aferezy pobranego w siedzibie
 RCKiK , na ekipach wyjazdowych i w Terenowych Oddziałach.
 2. Wytwarzanie Koncentratu Krwinek Płytkowych z kożuszków leukocytarno-płytkowych i z
 aferezy.
 3. Produkcja składników krwi na zlecenia szpitalne we współpracy z Działem Pobierania i
 Ekspedycji Krwi.
 4. Prowadzenie karencji osocza i przekazywanie osocza po karencji do użytku klinicznego do
 Ekspedycji .
 5. Przygotowanie, magazynowanie i przekazywanie nadwyżek osocza do zakładów
 frakcjonowania zgodnie z umową na dostawę osocza.
 6. Prowadzenie dokumentacji produkcji składników krwi.
 7. Kontrola warunków przechowywania składników krwi w Dziale Preparatyki Krwi.
 8. Współpraca z Działem Zapewnienia Jakości w zakresie:
 - przygotowania, zgodnie z zaleceniami, próbek do kontroli jakości składników krwi;
 - wyszukiwania osocza w ramach procedury LOOK BACK i PDI;
- etykietowania składników krwi;
- niepożądanych zdarzeń występujących podczas produkcji składników krwi;
 9. Współpraca z Działem Pobierania i Ekspedycji Krwi w zakresie planowania i organizacji
 produkcji;
 10. Przekazywanie składników krwi z przeznaczeniem do użytku klinicznego.
 11. Szkolenia w zakresie preparatyki krwi.

 B/ Ekspedycja
 1. Przechowywanie we właściwych warunkach posiadanych na stanie zasobów krwi i preparatów  krwiopochodnych.
 2. Wydawanie preparatów krwiopochodnych placówkom służby zdrowia.
 3. Przyjmowanie reklamacji i ewentualnych zwrotów preparatów.
 4. Dystrybucja koncentratów cz. VII i IX dla chorych objętych leczeniem domowym.
 5. Przyjmowanie nadwyżek krwi i preparatów z oddziałów terenowych.
 6. Dokumentowanie wszystkich przychodów i rozchodów.
 7. Przyjmowanie materiału do badań, przesyłanego przez oddziały terenowe i placówki służby  zdrowia.
 8. Udział w ekipach wyjazdowych.
 9. Prowadzenie wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości.

III. Dział Laboratoryjny :

 A/ Pracownia Grup Krwi Krwiodawców

 1.Oznaczanie grup krwi ABO i RhD pierwszorazowych dawców RCKiK i T.O.
 2.Wykrywanie i identyfikacja przeciwciał u krwiodawców.
 3.Oznaczanie antygenów z różnych układów grupowych krwinki czerwonej do celów
 lecznictwa i diagnostycznych.
 
 1. Przygotowywanie osocza dawców immunizowanych do wysyłki do producenta preparatu
 gamma anty-D i dystrybucja Immunoglobuliny anty-D.
 2. Kontrola serologiczna KPK pobranej w RCKiK i w T.O. RCKiK.
 3. Prowadzenie dokumentacji badań oraz wydawanie wyników dla Punktów Pobrań i Terenowych  Oddziałów.
 4. Szkolenie pracowników Terenowych Oddziałów w zakresie wykonywanych badań.
 5. Współpraca z innymi pracowniami i działami RCKiK oraz z T.O.
 6. Udział w szkoleniach specjalistycznych organizowanych w RCKiK i przez nadzór merytoryczny.

 B/ Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej

 1. Ustalanie grup krwi układu ABO i RhD z uwzględnieniem diagnostyki słabych odmian i
 kategorii antygenu RHD.
 2. Identyfikacja nieregularnych  u ludności, pacjentów i kobiet ciężarnych. Przeglądowe badanie na obecność przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinki  czerwonej.

3. Diagnostyka niedokrwistości autoimmunohemolitycznej. Wykonywanie prób zgodności serologicznej dla biorców krwi
 4. Diagnostyka konfliktu matczyno-płodowego i choroby hemolitycznej noworodków.
 5. Dobieranie krwi dla chorych z autoprzeciwciałami,  Alloprzeciwciałami oraz przy każdej zgłoszonej  niezgodności w próbie krzyżowej.
 6. Dobieranie krwi do transfuzji wymiennej dla noworodków z choroba hemolityczną z powodu konfliktu matczyno-płodowego.
 7. Immunologiczna analiza hemolitycznych reakcji poprzetoczeniowych zgłoszonych przez szoitale podległe nadzorowi RCKiK w Olsztynie
 8. Określanie fenotypów antygenów z różnych układów krwinki czerwonej u osób uodpornionych i w celu zapobiegania immunizacji u chorych wymagających długotrwałego leczenia krwią.
9. Trwała ewidencja grup krwi (wydawanie krewkart dla ludności z badaniami wykonanymi w RCKiK w Olsztynie lub innych placówkach)  
 10.Badanie kwalifikacyjne mian osocza pobieranego od dawców immunizowanych.
 11. Badania  przeciwciał  anty-HLA  w analizie zgłoszonych  niepożądanych  reakcji oprzetoczeniowych u biorców krwi i jej składników , pacjentów  i  kobiet ciężarnych .
 12. Szkolenia pracowników  szpitalnych Pracowni Serologii/Immunologii       Transfuzjologicznych przed dopuszczeniem do samodzielnego wykonywania badań  i autoryzacji wyników oraz po przerwie w wykonywaniu  badań.. 

13. Specjalizacje

 C/ Pracownia analiz lekarskich

 1. Pobieranie próbek krwi od krwiodawców i kandydatów na krwiodawców do badań
analitycznych .
 2. Pobieranie próbek krwi dla Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej od ludności wykonującej badania serologiczne w RCKiK.
 3. Wykonywanie kontrolnych badań hematologicznych.
 4. Wykonywanie badań analitycznych składników krwi dla DZJ.

 D/ Pracownia Diagnostyki Wirusów

 1. Wykonywanie badań wirusologicznych w kierunku:
 - antygenu HBs
- przeciwciał anty-HIV
- przeciwciał anty-HCV
 2. Wykonywanie badań w kierunku serodiagnostyki kiły.
 3. Archiwizacja osocza w systemie SSS-DiaMed.
 4. Prowadzenie dokumentacji badań zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami.
 5. Wydawanie wyników badań dla krwiodawców.

 E/ Pracownia Biologii Molekularnej

 1. Wykonywanie badań technikami biologii molekularnej w kierunku obecności u krwiodawcy:
 - RNA HCV
 - DNA HBV
 - RNA HIV
 zgodnie z przepisami obowiązującymi w polskiej służbie krwi, zawartymi w:

Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia  9 czerwca 2017r w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników,  badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych  publicznej służby krwi.”

 2. Prowadzenie dokumentacji badań zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami.
 3. Wydawanie wyników badań dla krwiodawców.

 IV. Dział Zapewnienia Jakości

 1. Nadzór nad organizacją pracy w RCKiK oraz terenowych oddziałach.
 2. Kontrola metod pracy.
 3. Nadzór nad jakością wyposażenia i materiałów.
 4. Nadzór nad higieną pracy.
 5. Kontrola jakości preparatów krwiopochodnych.
 6. Zbieranie informacji o błędach i awariach.
 7. Organizowanie szkoleń personelu.
 8. Prowadzenie wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości.
 9. Udział w ekipach wyjazdowych.
 10.Bieżąca analiza wielkości produkcji preparatów krwiopochodnych oraz ich zużycia w
 placówkach służby zdrowia i przedstawianie wniosków w tym zakresie Dyrektorowi RCKiK.
 11. Rejestrowanie i analiza zgłaszanych odczynów poprzetoczeniowych.
 12. Udział w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń.
13. Prowadzenie statystyki i wymaganej sprawozdawczości.

 V. uchylono

 VI. Sekcja księgowości

 I. Do zadań głównego księgowego należy w szczególności:

 1. Prowadzenie rachunkowości RCKiK zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, w tym
 ewidencji księgowych w zakresie rozrachunków, zakupów, kosztów, funduszy i nakładów.
 2. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający terminowe
 przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, terminowe i prawidłowe dokonywanie
 rozliczeń finansowych.
 3. Prowadzenie gospodarki finansowej RCKiK zgodnie z obowiązującymi zasadami, a
 szczególnie przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych.
 4. Prawidłowe i terminowe prowadzenie sprawozdawczości finansowej.
 5. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem  finansowym oraz kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji  gospodarczych i finansowych.
 6. Nadzór nad prawidłowością wykorzystania środków przydzielonych z budżetu Państwa np.  dotacji lub innych środków będących w dyspozycji RCKiK.
 7. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: wstępnej, bieżącej i następczej kontroli
 funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków.
 8. Opracowywanie i aktualizacja projektów zarządzeń wewnętrznych wydawanych przez
 Dyrektora dotyczących prowadzenia polityki rachunkowości, w tym zakładowego planu kont,  obiegu dokumentów księgowych, instrukcji kasowej, magazynowej, zasad inwentaryzacji.
 9. Kontrolowanie obrotu środkami pieniężnymi, bieżące kontrolowanie rachunków bankowych i  operacji rozliczeniowych prowadzonych przez konta bankowe.
 10.Przygotowywanie planów finansowych i kontrola ich wykonania.
 11.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
 12.Znajomość i przestrzeganie obowiązującego prawa oraz aktów wewnętrznych RCKiK.

 II. Do podstawowych zadań pracowników Sekcji Księgowości należy między innymi:
 1. dekretacja dokumentów księgowych,
 2. prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości
 niematerialnych i prawnych oraz pozostałych wartości niematerialnych,
 4. prowadzenie ilościowo wartościowej ewidencji zapasów znajdujących się w magazynach
żywności i w magazynach gospodarczych,
 5. sporządzanie poleceń przelewów,
 6. wprowadzanie dokumentów księgowych do komputera,
 7. Prowadzenie kasy RCKiK.

 VII. Dział Administracji

 1. Prowadzenie całokształtu zagadnień dotyczących nieruchomości RCKiK, w tym wykonywanie  okresowych kontroli obiektów budowlanych użytkowanych przez RCKiK, stosownie do  przepisów ustawy – Prawo budowlane, w tym sprawdzanie stanu technicznego budynków.
 2. Utrzymanie porządku i czystości na terenie RCKiK.
 3. Nadzór i koordynacja nad transportem zakładowym, w tym opracowanie grafiku wyjazdów z  uwzględnieniem czasu pracy kierowców, rozliczanie zużycia paliwa.
 4. Prowadzenie gospodarki magazynowej, a w szczególności:
 1) opisywanie wszystkich faktur i rozliczanie ich z Księgowością,
 a) przygotowanie pełnej dokumentacji i udział w inwentaryzacjach w RCKiK i Terenowych
 Oddziałach,
 b) prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów znajdujących się na wyposażeniu  RCKiK i Terenowych Oddziałach,
 c) sporządzanie sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami medycznymi.
 5. Przygotowanie zamówień RCKiK: do 14.000 euro na podstawie odrębnego zarządzenia
 Dyrektora, powyżej 14.000 euro na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz
 zgodnie z zarządzeniami i decyzjami Dyrektora dotyczącymi powołania komisji przetargowej  i szczegółowych jej czynności, w tym:
 1) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o zamówienie z poszczególnych działów RCKiK,
 2) ustalenie wartości zamówienia,
 3) współudział w tworzeniu SIWZ,
 4) współudział w sporządzaniu umów;
 5) dokumentowanie postępowań.
6. Udział w opracowaniu planów inwestycyjnych remontów i modernizacji oraz zakupu sprzętu.
 7. Kontrola i zapewnienie sprawności technicznej aparatury i urządzeń medycznych,
 chłodniczych, instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych, a w szczególności:
 1) zgłaszanie awarii aparatury i urządzeń:w ramach gwarancji serwisom autoryzowanym, po  okresie gwarancji - wyłonionych zgodnie z ust.5 wykonawcom;
 2) koordynacja przeglądów okresowych sprzętu medycznego w porozumieniu z kierownikami  innych komórek i osobami nadzorującymi w Terenowych Oddziałach.
 3) udział w Zespole ds. Walidacji.
 8. Nadzór nad systemami informatycznymi z zakresu zarządzania siecią komputerową,
organizowanie napraw sprzętu komputerowego, aktualizacja i instalowanie systemów
 operacyjnych.
 9. Planowanie i organizowanie ekip wyjazdowych.
 10. Promowanie honorowego krwiodawstwa.
 11. Współdziałanie z PCK.

VIII. Podstawowe zadania terenowych oddziałów.

 1. Pobieranie krwi od dawców honorowych – wszystkie oddziały.
 2. Pobieranie osocza za pomocą separatorów - w Elblągu.
 3. Przesyłanie próbek do RCKiK do badań serologicznych i wirusologicznych:
 4. Produkcja preparatów krwiopochodnych – zgodnie z procedurami.
 5. Wydawanie preparatów do szpitali – zgodnie z procedurami.
 6. Prowadzenie wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości.
 7. Udział w szkoleniach organizowanych przez RCKiK.
 8. Udział w ekipach wyjazdowych.

 IX. Samodzielne stanowiska pracy

 1. Samodzielne stanowisko do spraw kadrowych
 a) prognozowanie, planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych RCKiK,
 b) przygotowywanie i prowadzenie pełnej dokumentacji oraz ewidencji związanej z
 zatrudnianiem pracowników , przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem stosunku pracy,
 c) nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy przez pracowników RCKiK,
 d) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników i członków ich  rodzin,
 e) prowadzenie akt pracowniczych, ewidencji pracowników, ewidencji czasu pracy;
 f) kompletowanie dokumentów emerytalno-rentowych oraz współpraca z ZUS w tym
 zakresie;
 g) sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia i spraw prowadzonych przez
 pracownika Kadr.

 2. Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i spraw obronnych:
 a) kontrola warunków pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP,
 b) organizowanie i zapewnianie odpowiedniego poziomu szkoleń z zakresu BHP,
 c) nadzór nad zaopatrywaniem pracowników w odzież ochronną, obuwie robocze, ochronne i  sprzęt ochrony osobistej , zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 d) prowadzenie obowiązującej dokumentacji powypadkowej oraz sprawozdawczości w tym
 zakresie,
 e) eliminacja czynników mogących przyczynić się do powstania pożaru na terenie RCKiK,
 f) opracowywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz planów
 przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie poprawy stanu ochrony p.poż.
g) nadzór nad wyposażeniem pomieszczeń Zakładu w sprzęt, urządzenia i środki gaśnicze
 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami,
 h) nadzór nad przestrzeganiem przepisów p.poż.,
i) opracowywanie, aktualizowanie i realizacja planu obrony cywilnej,
 j) przeprowadzanie praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych pracowników RCKiK.

 § 12

 1. Wymienione w § 11 zadania komórki organizacyjne, terenowe oddziały i samodzielne
 stanowiska pracy wykonują w oparciu o szczegółowe instrukcje i procedury.
 2. Szczegółowe zadania na poszczególnych stanowiskach pracy określają Zakresy obowiązków,
 uprawnień i obowiązków pracowników.


 Postanowienia końcowe

 § 12

 Obowiązkiem każdego pracownika RCKiK jest znajomość i przestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Krzysztof Semerak
Publikacja dnia: 29.03.2018
Podpisał: Krzysztof Semerak
Dokument z dnia: 29.03.2018
Dokument oglądany razy: 2881
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie