BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 13.03.2018, zmieniona z powodu:
formatowanie

Statut

~~STATUT

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, zwane dalej „Regionalnym Centrum”, jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Rozdział 2

Siedziba i obszar działania

§ 2

1. Siedziba Regionalnego Centrum jest miasto Olsztyn.
 2. Obszarem działania Regionalnego Centrum jest województwo warmińsko-mazurskie, z tym że dystrybucja krwi i jej składników oraz tkanek może odbywać sie na terenie całego kraju.

Rozdział 3

Cele i zadania

§ 3

Celem działania Regionalnego Centrum jest w szczególności organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew oraz jej składniki, a także w produkty krwiopochodne i inne produkty lecznicze.

§ 4

Do zadań Regionalnego Centrum należy w szczególności:
 1) wykonywanie zadań określonych w art. 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z pózn. zm.);
 2) pobieranie krwi i oddzielanie jej składników;
 3) wytwarzanie płynów konserwujących i surowic diagnostycznych;
 4) dystrybucja produktów krwiopochodnych i innych produktów leczniczych, wytwarzanych w krajowych i zagranicznych wytwórniach farmaceutycznych;
 5) współdziałanie z podmiotami leczniczymi w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;
 6) prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie;
 7) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w tym wynikających z przepisów dotyczących warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;
 8) zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;
 9) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.

§ 5

Regionalne Centrum wykonując swoje zadania współpracuje w szczególności z:
 1) innymi regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 2) innymi podmiotami leczniczymi;
 3) instytutami badawczymi;
 4) stacjami sanitarno-epidemiologicznymi;
 5) organizacjami społecznymi;
 6) fundacjami.

Rozdział 4

Organy i struktura organizacyjna

§ 6

1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Regionalnym Centrum, kieruje jego działalnością i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Minister właściwy do spraw zdrowia nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o prace albo zawiera z nim umowę cywilnoprawna.
 3. Dyrektor zarządza Regionalnym Centrum bezpośrednio.
 4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

§ 7

1. Strukturę organizacyjna Regionalnego Centrum tworzą:
1) Terenowy Oddział w Bartoszycach;
 2) Terenowy Oddział w Działdowie;
 3) Terenowy Oddział w Elblągu;
 4) Terenowy Oddział w Giżycku;
 5) Terenowy Oddział w Iławie;
 6) Terenowy Oddział w Nidzicy;
 7) Terenowy Oddział w Pasłęku;
 8) Dział Administracji:
 9) Dział Laboratoryjny i Immunologii Transfuzjologicznej;
 10) Dział Pobierania Krwi;
 11) Dział Preparatyki i Ekspedycji Krwi;
 12) Dział Zapewnienia Jakości;
 13) Sekcja Księgowości;
 14) uchylono
 15) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 Ochrony Przeciwpożarowej i Spraw Obronnych;
 16) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Kadrowych;
 17) Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego.

2. Szczegółowa strukturę organizacyjna Regionalnego Centrum i jego oddziałów, zadania komórek organizacyjnych, oddziałów oraz samodzielnych stanowisk pracy, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi i oddziałami, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa regulamin organizacyjny Regionalnego Centrum ustalony przez Dyrektora.

Rozdział 5

Gospodarka finansowa

§ 8

1. Regionalne Centrum pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania oraz prowadzi gospodarkę finansowa w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Podstawa gospodarki Regionalnego Centrum jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora.
 3. Regionalne Centrum sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z pózn. zm.).
 4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji gdy Regionalne Centrum spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 5. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.
 6. Sprawozdanie finansowe Regionalnego Centrum zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.
 7. Regionalne Centrum decyduje o podziale zysku.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Krzysztof Semerak
Publikacja dnia: 13.03.2018
Podpisał: Krzysztof Semerak
Dokument z dnia: 13.03.2018
Dokument oglądany razy: 1625
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie