BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 25.05.2020, zmieniona z powodu:
Aktualizacja Regulaminu

Regulamin organizacyjny

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
 REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA
 I KRWIOLECZNICTWA W OLSZTYNIE

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, zwane dalej RCKiK, działa  na podstawie:
 1. ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1371
  z późn.  zm., t.j.);
 2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U.  z 2018 r., poz. 2190
  z późn.  zm., t.j.);
 3. Statutu;
 4. niniejszego Regulaminu.
 1. Podstawowym zadaniem RCKiK jest w szczególności organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie  krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania  krwi i jej składników, preparatyki oraz wydawania krwi i jej składników podmiotom leczniczym, a także realizacja zaopatrzenia w produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia, desmopresynę i inne produkty lecznicze.
 2. Do zadań RCKiK należy w szczególności:
 1. kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi;
 2. prowadzenie rejestru dawców krwi oraz rejestru dawców krwi rzadkich grup;
 3. pobieranie krwi i oddzielanie jej składników;
 4. gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i wydawanie krwi i jej składników;
 5. propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z  Polskim Czerwonym Krzyżem i jednostkami organizacji pozarządowych;
 6. zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki oraz w produkty krwiopochodne;
 7. zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych w nadwyżki osocza do dalszego frakcjonowania;
 8. udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią;
 9. realizacja zadań na potrzeby obronne Państwa;
 10. sprawowanie nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

 

Rozdział II

Struktura Organizacyjna RCKiK

 

§ 2

 1. RCKiK prowadzi statutową działalność poprzez komórki organizacyjne działające w siedzibie RCKiK w Olsztynie oraz poprzez terenowe oddziały.
 2. Zależność między poszczególnymi komórkami obrazuje schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1.

 

 

§ 3

 1. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi są:
 1. działy - komórki organizacyjne, w których zatrudnionych jest więcej niż 5 osób;
 2. sekcje - komórki organizacyjne, w których zatrudnionych jest do 5 osób;
 3. pracownie - komórki wchodzące w skład działów realizujących działalność podstawową, wykonujące wyodrębnioną część działu;
 4. samodzielne stanowiska pracy.
 1. Strukturę organizacyjną RCKiK tworzą:
 1. Terenowy Oddział w Bartoszycach;
 2. Terenowy Oddział w Działdowie;
 3. Terenowy Oddział w Elblągu;
 4. Terenowy Oddział w Giżycku;
 5. Terenowy Oddział w Iławie;
 6. Terenowy Oddział w Nidzicy;
 7. Terenowy Oddział w Pasłęku;
 8. Dział Administracji;
 9. Dział Dawców i Pobierania;
 10. Dział Laboratoryjny;
 11. Dział Preparatyki i Ekspedycji;
 12. Dział Farmacji Szpitalnej;
 13. Dział Zapewnienia Jakości;
 14. Sekcja Księgowości;
 15. Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
 16. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Kadrowych;
 17. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
 18. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej i Spraw Obronnych;
 19. Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 4

 1. Działalnością RCKiK kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor.
 2. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go pracownik wyznaczony przez Dyrektora. Zakres umocowania pełnomocnika określa pełnomocnictwo.
 3. Kierownik Działu Dawców i Pobierania sprawuje nadzór merytoryczny nad Terenowymi Oddziałami  RCKiK.
 4. Dział Zapewnienia Jakości sprawuje nadzór nad pozostałymi działami w obszarze wytwarzania w zakresie jakości.
 5. Osoba Odpowiedzialna odpowiada za przestrzeganie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu
 1. do zadań osoby odpowiedzialnej należy:
 1. zapewnienie żeby osoby zajmujące się pobieraniem, badaniem, preparatyką, przechowywaniem i wydawaniem krwi lub jej składników posiadały odpowiednie kwalifikacje i odbywały regularne, właściwe szkolenia;
 2. zapewnienie zgodności systemu zapewnienia jakości obowiązującemu w RCKiK w Olsztynie, dokumentacji oraz identyfikowalności dawcy krwi z wymaganiami określonymi w ustawie;
 3. niezwłoczne powiadamianie , nie później niż w terminie 24 godzin informowanie Instytutu o każdym przypadku zaistnienia poważnego niepożądanego zdarzenia lub poważnej niepożądanej reakcji;
 4. niezwłoczne, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, powiadamianie Instytutu o każdej zmianie istotnej w zakresie wytwarzania lub o zmianie osoby odpowiedzialnej.
 1. Osoba  Wykwalifikowana jest upoważniona do poświadczania, że proces wytwarzania osocza i osoczowych składników krwi w RCKiK w Olsztynie jest zgodny z wytycznymi oraz wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania, a osocze do frakcjonowania spełnia wymagania i specyfikacje określone w pisemnych umowach.
 2. Lekarz odpowiedzialny za system czuwania nad bezpieczeństwem krwi odpowiada za  zapobieganie niepożądanym zdarzeniom i reakcjom występującym u dawców i biorców, w tym za: analizę zgłoszeń reakcji poprzetoczeniowych/zdarzeń niepożądanych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie . 

 

Rozdział III

Działalność lecznicza RCKiK

 

§ 5

 1. RCKiK prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 2. RCKiK udziela świadczeń zdrowotnych z zachowaniem należytej staranności, zgodnie
  z zasadami etyki zawodowej, ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej.
 3. Pomieszczenia oraz sprzęt medyczny RCKiK odpowiadają wymaganiom fachowym,
   sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach.
 4. RCKiK udziela następujących świadczeń zdrowotnych:
 1. badania lekarskie kandydatów na dawców krwi i dawców krwi;
 2. badania diagnostyczne osób wymienionych w pkt 1;
 3. orzekanie i opiniowanie o dopuszczalności pobrania krwi i jej składników;
 4. udzielanie konsultacji lekarskich związanych z leczeniem krwią i jej składnikami, również w  przypadkach niepożądanej reakcji lub zdarzenia;
 5. wykonywanie leczniczych zabiegów w zakresie krwiolecznictwa;
 6. wykonanie sztucznych łez dla chorych za skierowaniem od lekarza okulisty;
 7. wykonywanie badań.
 1. immunohematologicznych, w tym HLA;
 2. wirusologicznych: metodami serologicznymi i metodami biologii molekularnej oraz diagnostykę kiły;
 3. innych badań diagnostycznych i analitycznych wynikających z zakresu zadań RCKiK.

 

§ 6

 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane w następujących komórkach i jednostkach
   organizacyjnych RCKiK:
 1. w Dziale Dawców i Pobierania oraz Terenowych Oddziałach: w Bartoszycach, Działdowie, Elblągu,  Giżycku, Iławie, Nidzicy, Pasłęku;
 2. w Dziale Laboratoryjnym.

 

Rozdział IV

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 

§ 7

 1. Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie działalności leczniczej:
 1. badania konsultacyjne pacjentów wykonuje się na podstawie umów zawartych z
   Zleceniodawcami i obciąża Zleceniodawcę za ich wykonanie na podstawie aktualnie
   obowiązującego cennika, stanowiącego załącznik do umowy.
 2. w ramach procesu leczenia chorych pozostających pod opieką podmiotów leczniczych
 1. RCKiK  przeprowadza w oddziałach szpitalnych zabiegi selektywnego usuwania osocza. Zabiegi selektywnego usuwania osocza – plazmafereza lecznicza – w celu uzyskania
  efektu leczniczego, wykonywane są na zlecenia lekarzy opiekujących się chorymi.
 2. RCKiK zapewnia w ramach leczenia:
 1. przyjęcie zgłoszenia wykonania zabiegu plazmaferezy leczniczej;
 2. pomoc merytoryczną w zakresie ilości zabiegów, objętości usuwanych składników,
  stosowanego leczenia wspomagającego, zaleceń lekarskich i oceny stanu chorego;
 3. wykonanie zabiegu z użyciem separatora RCKiK wraz z fachową obsługą urządzenia;
 4. zarejestrowanie i archiwizację danych z wykonanych zabiegów w systemie Bank Krwi RCKiK;
 5. przekazanie rozliczeń finansowych z wykonanych zabiegów w podmiocie leczniczym.

 

Rozdział V

Zakresy obowiązków i odpowiedzialności

 

§ 8

Dyrektor:

 1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie RCKiK.
 2. Dyrektor zarządza RCKiK bezpośrednio.
 3. Zakres obowiązków i odpowiedzialności Dyrektora RCKiK obejmuje m. in.:
 1. organizowanie pracy RCKiK w sposób zapewniający prawidłowe udzielanie świadczeń zdrowotnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami;
 2. ustalanie i wprowadzanie do użytku zarządzeniem wewnętrznym Regulaminu
  Organizacyjnego RCKiK, Regulaminu pracy, procedur i innych aktów wewnętrznych;
 3. nadawanie zakresów czynności pracownikom RCKiK;
 4. pełnienie nadzoru nad zapewnieniem niezbędnego sprzętu i aparatury, zgodnie
  z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, t.j.);
 5. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy personelu RCKiK;
 6. nagradzanie, wyróżnianie oraz karanie pracowników;
 7. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg oraz wniosków pracowników oraz krwiodawców;
 8. wydawanie zarządzeń wewnętrznych, zawieranie umów, podejmowanie decyzji
  i innych  niezbędnych działań wchodzących w zakres bieżącego administrowania;
 9. sprawowanie nadzoru nad terminowym i prawidłowym prowadzeniem sprawozdawczości  wymaganej prawem;
 10. pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, BHP oraz nad  realizacją zadań wynikających z przepisów dotyczących obronności i obrony cywilnej;
 11. wdrażanie systemu zarządzania jakością w RCKiK;
 12. podejmowanie decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.


 § 9

Kierownicy komórek organizacyjnych oraz osób nadzorujących w Terenowych Oddziałach RCKiK:

 1. Pracownik zajmujący kierownicze stanowisko (kierownicy komórek organizacyjnych oraz
  osoby nadzorujące w Terenowych Oddziałach) zobowiązany jest do planowania,
  organizowania, nadzorowania oraz kontroli funkcjonalnej działalności komórki (jednostki)
  organizacyjnej, którą kieruje.
 2. Do obowiązków osób zajmujących stanowiska kierownicze zalicza się w szczególności:
 1. kierowanie pracą podległych komórek (jednostek) organizacyjnych;
 2. ustalenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla poszczególnych
  pracowników komórki (jednostki) według wzoru stanowiącego dodatek Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego;
 3. rozdział zadań do wykonania oraz kontrola właściwego i terminowego załatwiania spraw;
 4. przedkładanie Dyrektorowi odpowiednich informacji i sprawozdań z zakresu zagadnień
  należących do zadań kierowanych przez nich komórek i nadzorowanych jednostek;
 5. wykonywanie czynności wynikających z ustalonego podziału prac w komórce (jednostce);
 6. nadzór służbowy nad wykonywanymi zadaniami i warunkami pracy pracowników;
 7. współudział w sporządzaniu umów oraz SIWZ dotyczących komórki (jednostki)
  organizacyjnej;
 8. ocenianie pracowników oraz przedkładanie Dyrektorowi wniosków w sprawach angażowania,  awansowania, nagradzania, karania i rozwiązywania umów o pracę
  z podległymi  pracownikami;
 9. nadzorowanie przestrzegania prawa, wewnętrznych aktów normatywnych,
  a w szczególności  zarządzeń Dyrektora RCKIK oraz obowiązujących norm etycznych przez podległych  pracowników;
 10. pomoc w adaptacji nowoprzyjętych pracowników, w tym wprowadzenie ich
  w specyfikę przydzielonych zadań, udzielanie wyjaśnień dotyczących ich nowych obowiązków,  uprawnień oraz zakresu ich odpowiedzialności;
 11. analizowanie i doskonalenie struktury zatrudnienia w podległych komórkach
  (jednostkach) organizacyjnych.
 1. Do uprawnień pracownika zajmującego kierownicze stanowisko (kierownicy komórek organizacyjnych oraz osoby nadzorujące w TO) należy:
 1. opiniowanie kandydatów do pracy w podległych komórkach organizacyjnych;
 2. wnioskowanie w sprawie nagradzania lub karania podległych pracowników;
 3. decydowanie o organizacji pracy i jej podziale w podległych komórkach (jednostkach)organizacyjnych.
 1. Odpowiedzialność pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych (wymienionych wyżej) jest tożsama z nałożonymi na nich obowiązkami, wynikającymi
  z zadań statutowych RCKIK, wytyczonych celów oraz sytuacji finansowej RCKiK.
 2. W szczególności pracownicy ci odpowiedzialni są za:
 1. działalność nadzorowanych komórek (jednostek) organizacyjnych, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami, w tym:
 1. właściwą organizację pracy komórki (jednostki);
 2. przestrzeganie norm czasu pracy podległych im pracowników;
 3. bieżący nadzór i kontrolę pracy pracowników;
 4. przestrzeganie przepisów bhp;
 5. zabezpieczenie tajemnicy państwowej i służbowej.
 1. realizację kontraktów i umów zawartych przez RCKIK dotyczących działalności nadzorowanej  komórki (jednostki) organizacyjnej.
 2. znajomość i stosowanie w praktyce obowiązujących aktów prawnych, w tym zaznajomienie  podległych pracowników z dotyczącymi ich aktami prawnymi.
 3. efektywne wykorzystanie czasu pracy przez podległych pracowników oraz terminowe, zgodne  z przepisami Kodeksu Pracy udzielanie urlopów wypoczynkowych.
 4. racjonalne wykorzystanie przydzielonych zasobów.
 5. Terminowe i rzetelne opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych i informacji.

 

Rozdział VI

Zakres podstawowych zadań komórek organizacyjnych

 

§ 10

Do zadań poszczególnych komórek organizacyjnych należą w szczególności:

 

 1. Dział Dawców i Pobierania:
 1. Rejestracja
 1. rejestracja dawców/kandydatów na dawców do oddania krwi i jej składników;
 2. rejestracja kandydatów na dawców szpiku;
 3. rejestracja pacjentów poddanych zabiegowi plazmaferezy leczniczej i autotransfuzji;
 4. prowadzenie rejestru dawców oddających krew i jej składniki w RCKiK w Olsztynie
  i Terenowych Oddziałach;
 5. obsługa ludności wykonującej badania zlecone, a nie będącej dawcami krwi;
 6. udział w ekipach wyjazdowych organizowanych przez RCKiK w Olsztynie i T.O.;
 7. odpowiednie dokumentowanie wykonywanych czynności, badań i zabiegów;
 8. prowadzenie rejestru dawców dla całego regionu;
 9. sporządzanie wymaganych sprawozdań;
 10. uczestniczenie w ekipach wyjazdowych. 
 1. Gabinet Lekarski
 1. badanie lekarskie dawców/kandydatów na dawców do oddania krwi i jej składników;
 2. badanie lekarskie i ostateczna kwalifikacja dawców do poszczególnych zabiegów lub
   orzekanie o ich dyskwalifikacji;
 3. informowanie dawców o nieprawidłowych wynikach badań wirusologicznych;
 4. wstępna weryfikacja chętnych do oddania szpiku kostnego;
 5. prowadzenie rejestru dawców zdyskwalifikowanych;
 6. wydawanie wyników i informowanie o nieprawidłowych wynikach dawców zdyskwalifikowanym na stałe i tymczasowo do oddawania krwi i jej składników;
 7. udział w ekipach wyjazdowych organizowanych przez RCKiK w Olsztynie i T.O;
 8. prowadzenie szkoleń lekarzy, lekarzy stażystów i pielęgniarek pracowników RCKiK
  w Olsztynie.
 1. Pobieranie Krwi
 1. pobieranie krwi i jej składników metodą konwencjonalną oraz za pomocą separatorów
  osoczowych i komórkowych;
 2. wykonywanie zabiegów plazmaferezy leczniczej – na zlecenie lekarzy szpitali – pacjentom hospitalizowanym w zakładach opieki zdrowotnej;
 3. opieka medyczna – lekarska i pielęgniarska - nad dawcami krwi w czasie zabiegów
  pobierania i bezpośrednio po ich zakończeniu oraz w każdej sytuacji wymagającej pilnej
  interwencji medycznej ( udzielenie doraźnej pomocy medycznej);
 4. udział w ekipach wyjazdowych organizowanych przez RCKiK w Olsztynie i T.O.;
 5. odpowiednie dokumentowanie wykonywanych czynności, badań i zabiegów.
 1. Dział Preparatyki i Ekspedycji:
 1. Preparatyka Krwi
 1. wytwarzanie składników krwi z krwi pełnej i osocza metodą aferezy pobranego
  w siedzibie RCKiK, na ekipach wyjazdowych i w Terenowych Oddziałach;
 2. wytwarzanie Koncentratu Krwinek Płytkowych z kożuszków leukocytarno-płytkowych
  i z aferezy;
 3. produkcja składników krwi na zlecenia szpitalne we współpracy z Działem Dawców i Pobierania oraz Pracownią Ekspedycji;
 4. prowadzenie karencji osocza i przekazywanie osocza po karencji do użytku klinicznego do Pracowni Ekspedycji;
 5. przygotowanie, magazynowanie i przekazywanie nadwyżek osocza do zakładów
   frakcjonowania zgodnie z umową na dostawę osocza;
 6. prowadzenie dokumentacji produkcji składników krwi;
 7. kontrola warunków przechowywania składników krwi w Dziale Preparatyki
  i Ekspedycji;
 8. współpraca z Działem Zapewnienia Jakości w zakresie:
 1. przygotowania, zgodnie z zaleceniami, próbek do kontroli jakości składników krwi;
 2. wyszukiwania osocza w ramach procedury LOOK BACK i PDI;
 3. etykietowania składników krwi;
 4. niepożądanych zdarzeń występujących podczas produkcji składników krwi;
 1. współpraca z Działem Dawców i Pobierania oraz Pracownią Ekspedycji w zakresie planowania i organizacji produkcji;
 2. przekazywanie składników krwi z przeznaczeniem do użytku klinicznego;
 3. szkolenia w zakresie preparatyki krwi.
 1. Pracownia Ekspedycji
 1. przechowywanie we właściwych warunkach posiadanych na stanie zasobów krwi
  i preparatów  krwiopochodnych;
 2. wydawanie składników krwi podmiotom leczniczym;
 3. przyjmowanie reklamacji i ewentualnych zwrotów składników krwi;
 4. współpraca z Działem Farmacji Szpitalnej w ramach dystrybucji koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny dla chorych objętych leczeniem domowym
  i szpitalnym;
 5. dokumentowanie wszystkich przychodów i rozchodów;
 6. nadzór nad odpowiednimi warunkami transportu składników krwi z TO i do szpitali;
 7. przyjmowanie materiału do badań, przesyłanego przez Terenowe Oddziały i podmioty lecznicze;
 8. całodobowe monitorowanie warunków przechowywania składników krwi, odczynników, materiałów wyjściowych do produkcji składników krwi;
 9. prowadzenie wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości.
 1. Dział Farmacji Szpitalnej:
 1. Do zadań Działu należy świadczenie usług farmaceutycznych, polegających w szczególności na:
 1. przyjmowaniu, przechowywaniu oraz wydawaniu produktów leczniczych, w tym produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia, desmopresyny oraz wyrobów medycznych bezpośrednio z nimi związanych;
 2. udzielanie informacji o produktach leczniczych, w tym produktach krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratach czynników krzepnięcia, desmopresyny oraz wyrobach medycznych bezpośrednio z nimi związanych;
 3. organizowanie zaopatrzenia oddziałów terenowych publicznej służby krwi w produkty lecznicze, w tym krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia, desmopresynę i wyroby medyczne bezpośrednio z nimi związanych, w tym w porozumieniu z NCK;
 4. wydawanie podmiotom leczniczym, na zlecenie NCK, oraz pacjentom indywidualnym produktów leczniczych, w tym produktów krwiopochodnych i desmopresyny oraz wyrobów medycznych bezpośrednio z nimi związanych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę (Dz. U. poz. 1951);
 5. udziale w monitorowaniu działań niepożądanych produktów leczniczych;
 6. udziale w racjonalizacji farmakoterapii;
 7. współuczestniczeniu w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi, w tym produktami krwiopochodnymi, rekombinowanymi koncentratami czynników krzepnięcia i desmopresyną oraz wyrobami medycznymi bezpośrednio z nimi związanymi, w tym prowadzeniu dokumentacji;
 8. ustaleniu procedur wydawania produktów leczniczych, w tym produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia, desmopresyny oraz wyrobów medycznych bezpośrednio z nimi związanych do jednostek terenowych publicznej służby krwi, działów RCKiK a także podmiotów leczniczych oraz pacjentów indywidualnych;
 9. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie przewidzianym dla NCK;
 10. współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi, w tym produktami krwiopochodnymi, rekombinowanymi koncentratami czynników krzepnięcia i desmopresyną oraz wyrobami medycznymi bezpośrednio z nimi związanymi przez przekazywanie na polecenie NCK, takich produktów pomiędzy działami farmacji szpitalnej RCKiK oraz aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej podmiotów leczniczych, w celu zapewnienia ciągłości zabezpieczenia potrzeb leczniczych;
 11. zaopatrywanie podmiotów leczniczych wykonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne, w trybie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.).
 1. Dział Laboratoryjny:
 1. Do zadań wszystkich pracowników Działu należy:
 1. walidacja metod analitycznych stosowanych w pracowniach Działu;
 2. prowadzenie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej i udział w kontroli zewnątrz laboratoryjnej;
 3. prowadzenie wymaganej sprawozdawczości.
 1. Pracownia Grup Krwi Krwiodawców
 1. oznaczanie grup krwi ABO i antygenu RhD pierwszorazowych dawców RCKiK i TO;
 2. wykrywanie i identyfikacja przeciwciał u krwiodawców;
 3. oznaczanie antygenów z różnych układów grupowych krwinki czerwonej do celów
  lecznictwa i diagnostycznych;
 4. serologiczna kwalifikacja donacji;
 5. kontrola serologiczna KPK pobranej w RCKiK i w TO RCKiK;
 6. prowadzenie dokumentacji badań oraz wydawanie wyników dla Punktów Pobrań i Terenowych  Oddziałów;
 7. współpraca z innymi pracowniami i działami RCKiK oraz z TO;
 8. udział w szkoleniach specjalistycznych organizowanych w RCKiK i przez nadzór merytoryczny.
 1. Pracownia Konsultacyjna Badań Immunologii Transfuzjologicznej
 1. ustalanie grup krwi układu ABO i antygenu RhD z uwzględnieniem jego słabych odmian i kategorii;
 2. przeglądowe badanie na obecność przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinki czerwonej;
 3. identyfikacja nieregularnych  przeciwciał u ludności, pacjentów kobiet ciężarnych;
 4. określanie antygenów z różnych układów grupowych krwinki czerwonej u osób uodpornionych i w celu zapobiegania immunizacji u chorych wymagających długotrwałego leczenia krwią;
 5. wykonywanie próby serologicznej zgodności biorcy i dawcy przed przetoczeniem krwi;
 6. dobieranie krwi dla chorych z autoprzeciwciałami i alloprzeciwciałami oraz przy każdej zgłoszonej  niezgodności w próbie krzyżowej;
 7. diagnostyka niedokrwistości autoimmunohemolitycznych;
 8. diagnostyka konfliktu matczyno-płodowego i choroby hemolitycznej noworodków;
 9. dobieranie krwi do transfuzji wymiennej dla noworodków z choroba hemolityczną z powodu konfliktu matczyno-płodowego;
 10. immunologiczna analiza niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych;
 11. trwała dokumentacja wyniku grupy krwi;
 12. badanie kwalifikacyjne mian osocza pobieranego od dawców immunizowanych;
 13. badania przeciwciał anty-HLA w analizie zgłoszonych niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych u biorców krwi lub jej składników, pacjentów i kobiet ciężarnych;
 14. szkolenie specjalistyczne pracowników ze szpitalnych Pracowni Serologii/Immunologii Transfuzjologicznych przed dopuszczeniem do samodzielnego wykonywania badań i autoryzacji wyników oraz po przerwie w wykonywaniu badań, a także diagnostów laboratoryjnych i lekarzy odbywających staże specjalizacyjne w RCKiK;
 15. wydawanie wyników badań, kart grup krwi;
 16. sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej, wykonywanych na potrzeby leczenia krwią w podmiotach leczniczych.
 1. Pracownia Analiz lekarskich
 1. pobieranie próbek krwi od krwiodawców i kandydatów na krwiodawców do badań
  analitycznych;
 2. pobieranie próbek krwi dla Pracowni Konsultacyjnej Badań Immunologii Transfuzjologicznej od ludności wykonującej badania serologiczne w RCKiK;
 3. wykonywanie badań analitycznych  kwalifikujących dawcę do oddania krwi;
 4. wykonywanie kontrolnych badań hematologicznych;
 5. wydawanie wyników badań dla krwiodawców;
 6. udział w ekipach wyjazdowych.
 1. Pracownia Serodiagnostyki Czynników Zakaźnych Przenoszonych Przez Krew
 1. Wykonywanie badań wirusologicznych w kierunku:
 1. antygenu HBs;
 2. przeciwciał anty-HIV;
 3. przeciwciał anty-HCV.
 1. wykonywanie badań w kierunku zakażenie krętkiem kiły;
 2. archiwizacja osocza;
 3. prowadzenie dokumentacji badań zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami;
 4. wydawanie wyników badań dla krwiodawców.
 1. Pracownia Biologii Molekularnej
 1. wykonywanie badań technikami biologii molekularnej w kierunku obecności u krwiodawcy:
 1. RNA HCV;
 2. DNA HBV;
 3. RNA HIV;
 4. RNA HAV;
 5. DNA B19.
 1. prowadzenie dokumentacji badań zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami;
 2. wydawanie wyników badań dla krwiodawców.
 1. Dział Zapewnienia Jakości
 1. Do zadań Działu należy:
 1. Nadzór, dystrybucja, zatwierdzanie dokumentacji z zakresu procesu wytwarzania: SOP, instrukcji, specyfikacji, ulotek informacyjnych.
 2. Bieżąca analiza wielkości produkcji składników krwi oraz ich zużycia w podmiotach leczniczych, prowadzenie statystyki i sprawozdań w tym zakresie oraz przedstawienie stosownych wniosków Dyrektorowi.
 3. Rejestr zgłoszonych odczynów poprzetoczeniowych.
 4. Nadzór nad organizacją pracy personelu RCKiK, udział w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń pracowników zatrudnionych w obszarze wytwarzania w RCKiK.
 5. Udział w projektowaniu pomieszczeń RCKiK w obszarze wytwarzania, akceptacja pomieszczeń przeznaczonych do pobierania krwi, w tym w systemie skipowym.
 6. Zarządzanie wyposażeniem w aparaturę, sprzęt jednorazowego użytku, odczynnikami (planowanie kwalifikacji aparatów i sprzętu, zatwierdzanie wyników kwalifikacji, dopuszczanie sprzętu jednorazowego do użycia, zwalnianie odczynników do użycia).
 7. Monitorowanie preparatyki składników krwi (nadzór nad walidacją metod, ocena stosowanych parametrów pracy urządzeń w procesie preparatyki, ocena środowiska pracy).
 8. Monitorowanie warunków przechowywania, transportu i wydawania składników krwi (środowisko, temperatura).
 9. Zarządzanie reklamacjami zgłaszanymi przez centrum i odbiorców produkowanych składników krwi (rejestr, postępowanie reklamacyjne).
 10. Monitorowanie niezgodności występujących w procesie wytwarzania, mających wpływ na jakość i bezpieczeństwo składników krwi.
 11. Nadzorowanie działań naprawczych i zapobiegawczych po wystąpieniu niezgodności.
 12. Prowadzenie kontroli wewnętrznych w RCKiK, audytów Banków Krwi w podmiotach leczniczych.
 13. Kwalifikacja składników krwi do użytku klinicznego, dalszego frakcjonowania.
 14. Organizacja szkoleń z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla pracowników podmiotów leczniczych, stażystów.
 15. Niszczenie komputerowe i fizyczne zdyskwalifikowanych składników krwi.
 16. Wykonywanie procedury look back i PDI.
 17. Prowadzenie badań i kontroli z zakresu higieny.
 18. Administrowanie systemem informatycznym Bank Krwi. Nadzór nad walidacją systemu.
 19. Wykonywanie badań laboratoryjnych z zakresu kontroli jakości krwi i jej składników.
 20. Nadzór nad kontrolą jakości badań i walidacjami metod diagnostycznych stosowanych w pracowni.
 21. Pobieranie próbek do badań parametrów jakościowych składników krwi.
 22. Prowadzenie dokumentacji w zakresie badań jakościowych krwi i jej składników.
 23. Podsumowanie miesięczne i roczne wyników wykonywanych badań.
 24. Udział w kontroli zewnątrz laboratoryjnej.
 1. Dział Administracji
 1. Prowadzenie całokształtu zagadnień dotyczących nieruchomości RCKiK, w tym wykonywanie  okresowych kontroli obiektów budowlanych użytkowanych przez RCKiK, stosownie do  przepisów ustawy – Prawo budowlane, w tym sprawdzanie stanu technicznego budynków.
 2. Utrzymanie porządku i czystości na terenie RCKiK.
 3. Nadzór i koordynacja nad transportem zakładowym, w tym opracowanie grafiku wyjazdów z  uwzględnieniem czasu pracy kierowców, rozliczanie zużycia paliwa.
 4. Prowadzenie gospodarki magazynowej, a w szczególności:
 1. opisywanie wszystkich faktur i rozliczanie ich z Księgowością;
 2. przygotowanie pełnej dokumentacji i udział w inwentaryzacjach w RCKiK i Terenowych
  Oddziałach;
 3. prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów znajdujących się na wyposażeniu  RCKiK i Terenowych Oddziałach;
 4. sporządzanie sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami medycznymi.
 1. Przygotowanie zamówień RCKiK: nieprzekraczających kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – na podstawie odrębnego zarządzenia Dyrektora, a przekraczających powyższą kwotę – na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zgodnie z zarządzeniami i decyzjami Dyrektora dotyczącymi powołania komisji przetargowej i szczegółowych jej czynności, w tym:
 1. przyjmowanie i weryfikacja wniosków o zamówienie z poszczególnych działów RCKiK;
 2. ustalenie wartości zamówienia;
 3. współudział w tworzeniu SIWZ;
 4. współudział w sporządzaniu umów;
 5. dokumentowanie postępowań.
 1. Udział w opracowaniu planów inwestycyjnych remontów i modernizacji oraz zakupu sprzętu.
 2. Kontrola i zapewnienie sprawności technicznej aparatury i urządzeń medycznych,
  chłodniczych, instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych, a w szczególności:
 1. zgłaszanie awarii aparatury i urządzeń: w ramach gwarancji serwisom autoryzowanym, po  okresie gwarancji - wyłonionych zgodnie z ust. 5 wykonawcom;
 2. koordynacja przeglądów okresowych sprzętu medycznego w porozumieniu z kierownikami  innych komórek i osobami nadzorującymi w Terenowych Oddziałach;
 3. udział w Zespole ds. Walidacji.
 1. Nadzór nad systemami informatycznymi z zakresu zarządzania siecią komputerową,
  organizowanie napraw sprzętu komputerowego, aktualizacja i instalowanie systemów
   operacyjnych, aktualizacja bip i innych stron internetowych RCKiK.
 2. Promowanie honorowego krwiodawstwa i współdziałanie z PCK.
 1. Sekcja księgowości
 1. Główny Księgowy
 1. prowadzenie rachunkowości RCKiK zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, w tym ewidencji księgowych w zakresie rozrachunków, zakupów, kosztów, funduszy i nakładów;
 2. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający terminowe
   przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej RCKiK zgodnie z obowiązującymi zasadami, a
   szczególnie przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych;
 4. prawidłowe i terminowe prowadzenie sprawozdawczości finansowej;
 5. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem  finansowym oraz kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji  gospodarczych i finansowych;
 6. nadzór nad prawidłowością wykorzystania środków przydzielonych z budżetu Państwa np.  dotacji lub innych środków będących w dyspozycji RCKiK;
 7. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: wstępnej, bieżącej i następczej kontroli
   funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków;
 8. opracowywanie i aktualizacja projektów zarządzeń wewnętrznych wydawanych przez
  Dyrektora dotyczących prowadzenia polityki rachunkowości, w tym zakładowego planu kont,  obiegu dokumentów księgowych, instrukcji kasowej, magazynowej, zasad inwentaryzacji;
 9. kontrolowanie obrotu środkami pieniężnymi, bieżące kontrolowanie rachunków bankowych i  operacji rozliczeniowych prowadzonych przez konta bankowe;
 10. przygotowywanie planów finansowych i kontrola ich wykonania;
 11. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora;
 12. znajomość i przestrzeganie obowiązującego prawa oraz aktów wewnętrznych RCKiK.
 1. Pozostali pracownicy księgowi:
 1. dekretacja dokumentów księgowych;
 2. prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości
   niematerialnych i prawnych oraz pozostałych wartości niematerialnych;
 3. prowadzenie ilościowo wartościowej ewidencji zapasów znajdujących się w magazynach żywności i w magazynach gospodarczych;
 4. sporządzanie poleceń przelewów;
 5. wprowadzanie dokumentów księgowych do komputera;
 6. prowadzenie kasy RCKiK.
 1. Terenowe Oddziały
 1. Pobieranie krwi od dawców honorowych – wszystkie oddziały.
 2. Pobieranie osocza metodą plazmaferezy automatycznej  w Elblągu i Iławie.
 3. Badania serologiczne – zakres badań zgodny z procedurami.
 4. Przesyłanie próbek do RCKiK do badań serologicznych i wirusologicznych.
 5. Prowadzenie wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości.
 6. Udział w szkoleniach organizowanych przez RCKiK.
 7. Udział w ekipach wyjazdowych.
 1. Samodzielne stanowiska pracy
 1. Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego
 1. udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
 2. pomoc w opracowywaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych, w tym zarządzeń Dyrektora, pism okólnych oraz ich opiniowanie;
 3. opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów umów, porozumień oraz innych aktów wywołujących skutki prawne;
 4. informowanie Dyrektora o uchybieniach w działalności RCKiK w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień;
 5. uczestniczenie w prowadzonych przez RCKiK rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów nietypowych albo dotyczących przedmiotu o znacznej wartości;
 6. opracowywanie pism procesowych i pism w postępowaniu egzekucyjnym;
 7. zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnym i Sądem Najwyższym;
 8. zastępstwo prawne w postępowaniu administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;
 9. zastępstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym, sądowym i administracyjnym;
 10. wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o radcach prawnych.
 1. Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Kadrowych
 1. prognozowanie, planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych RCKiK i składnia wniosków w tym zakresie Dyrektorowi;
 2. przygotowywanie i prowadzenie pełnej dokumentacji oraz ewidencji związanej z
  zatrudnianiem pracowników, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem stosunku pracy;
 3. nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy oraz zasad etyki zawodowej przez pracowników RCKiK;
 4. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i ubezpieczeniu zdrowotnym pracowników oraz członków ich rodzin;
 5. prowadzenie i aktualizacja bazy danych w module „Kadry-Płace”;
 6. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników i członków ich  rodzin;
 7. prowadzenie akt pracowniczych, ewidencji pracowników, ewidencji czasu pracy;
 8. kompletowanie dokumentów emerytalno-rentowych oraz współpraca z ZUS w tym
  zakresie;
 9. sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia i spraw prowadzonych przez
  pracownika kadr.
 1. Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw BHP
 1. kontrola warunków pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP;
 2. organizowanie i zapewnianie odpowiedniego poziomu szkoleń z zakresu BHP;
 3. nadzór nad zaopatrywaniem pracowników w odzież ochronną, obuwie robocze, ochronne i  sprzęt ochrony osobistej , zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 4. prowadzenie obowiązującej dokumentacji powypadkowej oraz sprawozdawczości w tym zakresie;
 5. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 6. sporządzanie i przestawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 7. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 8. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników;
 9. udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 10. inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów.
 1. Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Ochrony Przeciwpożarowej i spraw Obronnych
 1. przeprowadzanie kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej oraz eliminacja czynników mogących przyczynić się do powstania pożaru na terenie RCKiK;
 2. opracowywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz planów przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie poprawy stanu ochrony p.poż.;
 3. nadzór nad wyposażeniem pomieszczeń RCKiK w sprzęt, urządzenia i środki gaśnicze zgonie z obowiązującymi w tym zakresie normami;
 4. nadzór nad przestrzeganiem przepisów p.poż.;
 5. nadzór nad środkami technicznymi i organizacyjnymi RCKiK zapewniającymi obronę cywilną;
 6. opracowywanie, aktualizowanie i realizacja planu obrony cywilnej, planu operacyjnego;
 7. przeprowadzanie praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych pracowników RCKiK;
 8. prowadzenie innych spraw związanych z obroną cywilną.
 1. Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 1. prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 2. opracowywanie instrukcji z zakresu ochrony danych osobowych;
 3. opracowywanie polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego;
 4. szkolenie pracowników, którzy uzyskali dostęp do systemu informatycznego związanego z przetwarzaniem danych osobowych;
 5. realizowanie procedur związanych ze zgłaszaniem do UODO zbioru danych osobowych, przetwarzanych w RCKiK podlegających rejestracji;
 6. kontrola oraz realizacja instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania danych.

 

§ 11

 1. Wymienione w § 11 zadania, komórki organizacyjne, Terenowe Oddziały i samodzielne
  stanowiska pracy wykonują w oparciu o szczegółowe instrukcje i procedury.
 2. Szczegółowe zadania na poszczególnych stanowiskach pracy określają Zakresy obowiązków, uprawnień i obowiązków pracowników.

 

§ 12

Obowiązkiem każdego pracownika RCKiK jest znajomość i przestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Łucja Fydrych
Publikacja dnia: 25.05.2020
Podpisał: Krzysztof Semerak
Dokument z dnia: 25.05.2020
Dokument oglądany razy: 4140
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie