BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 30.08.2022, zmieniona z powodu:
Aktualizacja klauzul

Obowiązek informacyjny

Obowiązek Informacyjny

Klauzule informacyjne

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla dawców

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie ul. Malborska 2 10-255 Olsztyn tel. 892560156 e-mail sekretariat@rckikol.pl

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – 10-255 Olsztyn ul. Malborska 2 tel. 892560156 RCKiK w Olsztynie e-mail abi@rckikol.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. Nr 106, poz. 681 z późn.  zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.  zm.)

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa o publicznej służbie krwi (np. Instytut Hematologii i Transfuzjologii,  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Krajowy Rejestr Dawców)

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 lat (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dn. 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierani krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi),

6) Posiada Pani/Pan :

 1. prawo do wycofania zgody,
 2. dostępu do treści swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO;
 3. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
 4. usunięcia swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 17 RODO;
 5. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w art. 18 ust.2 RODO;
 6. przenoszenia swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, na podstawie art. 21 RODO, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2,

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. Nr 106, poz. 681 z późn.  zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.  zm.) jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości kwalifikacji do oddania krwi lub jej składników.

9) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy
w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

Klauzula informacyjna dla umów zleceń dla kontrahentów

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie ul. Malborska 2 10-255 Olsztyn tel. 892560156 e-mail sekretariat@rckikol.pl

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – 10-255 Olsztyn ul. Malborska 2 tel. 892560156 RCKiK w Olsztynie e-mail abi@rckikol.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub

•          Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego)

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób starających się o pracę

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie ul. Malborska 2 10-255 Olsztyn tel. 892560156 e-mail sekretariat@rckikol.pl,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi@rckikol.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

4. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

5. Inne przekazane przez Państwo dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwo zgody.

6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.

7. Udzielone przez Państwo zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 7 dni po zakończenia procesu rekrutacji.  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

9. Mają Państwo prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) do usunięcia danych osobowych;

5) do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody;

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

11. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

 

KLAZUZULA ZGODY:

 

Wyrażam zgodę/* Nie wyrażam zgody/* na przetwarzanie moich danych osobowych

w celu wykorzystania w kolejnych naborach prowadzonych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie  z siedzibą w Olsztynie ul. Malborska 2

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przez mnie w CV większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula Informacyjna dla pracowników

 

Klauzula Informacyjna dla Pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstw i Krwiolecznictwa w Olsztynie ul. Malborska 2,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - tel. 895260156 - abi@rckikol.pl

3) celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz

- na przekazanie danych innym podmiotom

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli dostępu)

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

•             Medycyna pracy

•             Pakiet socjalny (ubezpieczenia grupowe), ZFŚS,

•             Biura podróży (na potrzeby podróży służbowych)

•             Zewnętrzne usługi ochrony mienia

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50/10 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa tel. 22 531-03-00

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

10) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy
w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda na publikację wizerunku

 

Treść klauzuli

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.

 

Data i podpis .....................

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictw w Olsztynie ul. Malborska 2 10-255 Olsztyn tel. 89 526 01 56 sekretariat@rckikol.pl

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych abi@rckikol.pl tel. 89 526 01 56

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach budowania pozytywnego wizerunku

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa tel. 22 531-03-00

 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w nagraniu.

 

 

Klauzula zgody dla PCK oraz zgody na kontakt

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu

      przekazywania danych dla Polskiego Czerwonego Krzyża zgodnie z art. 6 ust 6. Ustawy o publicznej służbie krwi

                                                                                                                        Data i podpis ……………………………

      otrzymywanie informacji o możliwości  oddania krwi lub jej składników za pomocą sms

                                                                                                                        Data i podpis …………………………….

      otrzymywanie informacji o możliwości  oddania krwi lub jej składników telefonicznie

                                                                                                                        Data i podpis …………………………….

      otrzymywanie informacji o możliwości  oddania krwi lub jej składników  e-mailem

                                                                                                                        Data i podpis …………………………….

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - abi@rckikol.pl nr tel. 89 5260156, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazywania danych do Polskiego Czerwonego Krzyża zgodnie z art. 6 ust 6. Ustawy o publicznej służbie krwi, otrzymania informacji o możliwości oddania krwi  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody,

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa tel. 22 531-03-00

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości otrzymywania powiadomień o możliwości oddania krwi i jej składników oraz przekazania tych danych do PCK w celu otrzymania odznaczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula na kwestionariuszu

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz zgodnie z Art. 17, ust. 1 Ustawy o publicznej służbie krwi informuję, iż Podane przez Pana/ Panią w kwestionariuszu dane, zostaną umieszczone w rejestrach dawców krwi, będących zbiorem danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych na potrzeby publicznej służby krwi:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie ul. Malborska 2 10-255 Olsztyn tel. 895260156 e-mail sekretariat@rckikol.pl

2) administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu e-mail: abi@rckikol.pl tel. 89 526 01 56

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu pobierania krwi i jej składników na potrzeby publicznej służby krwi - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h,  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym o publicznej służbie krwi oraz upoważnieni pracownicy RCKiK w Olsztynie

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 lat (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dn. 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierani krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi),

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) ul. Stawki 2 ,00-193 Warszawa tel. 22 531-03-00

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa: Ustawa o publicznej służbie krwi z dnia 22 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 106, poz. 681 z późn.  zm. , konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości kwalifikacji do oddania krwi braku możliwości uczestnictwa w procesie pobierania krwi i jej składników

8) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna rejestr korespondencji

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. informuję, iż:

 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie ul. Malborska 2 10-255 Olsztyn tel. 895260156, e-mail sekretariat@rckikol.pl

2. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu e-mail: abi@rckikol.pl, tel. 895260156

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestru korespondencji- Art.6, ust 1, lit. c – na podstawie przepisów prawa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 673 z późn. zm.)

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w zależności od prowadzonych przez urząd działań, np. instytucje szkoleniowe, pracodawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe.

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przechowywane  zgodnie z instrukcją kancelaryjną 6 lat.

 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa tel. 22 531-03-00

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować będzie brakiem możliwości wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób podlegających wstępnej kwalifikacji

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie ul. Malborska 2 10-255 Olsztyn tel. 895260156, e-mail sekretariat@rckikol.pl

2. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu e-mail: abi@rckikol.pl, tel. 895260156

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. d, Art. 9 ust.2 lit. i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. Nr 106, poz. 681 z późn.  zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.  zm.)

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa o publicznej służbie krwi (np. Instytut Hematologii i Transfuzjologii,  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Krajowy Rejestr Dawców)

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 lat,

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. Nr 106, poz. 681 z późn.  zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.  zm.) jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości kwalifikacji do oddania krwi lub jej składników.

 

 

 

 

 

 

Osoby podlegające badaniom na covida – pracownicy

 

 

            Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn e-mail sekretariat@rckikol.pl nr tel. 89 5260156

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - abi@rckikol.pl nr tel. 89 5260156, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. d, Art. 9 ust.2 lit. i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa o publicznej służbie krwi (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna)

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat,

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości objęcia opieka medyczną przez RCKiK w Olsztynie.

 

 

 

 

Zgoda: Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przystąpienia do badania

 

Data i podpis .....................

 

 

 

Klauzula Informacyjna Facebook

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jako użytkowników fanpage’a jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, założyciel fanpage pod nazwą „RCKiK Olsztyn.”.

2. Z Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn tel. 89 526 01 56 e-mail sekretariat@rckikol.pl

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: abi@rckikol.pl tel. 89 526 01 56

4. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu:

- prowadzenia fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach i zasadach określonych przez Facebook Inc.,

- informowania o aktywności administratora, promowaniu różnych wydarzeń które organizuje administrator,

- informowania o produktach i usługach administratora,

- budowania i utrzymania społeczności związanej z administratorem,

- komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości),

- ewentualnego ustalania, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,

- analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a.

5. Administrator będzie przetwarzał następujące dane:

- podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez użytkownika na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,

- dane opublikowane przez użytkownika na profilu Facebook,

- anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z Facebook, gromadzone dzięki „plikom cookies” z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkowników zarejestrowanych na Facebook, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- zgoda użytkownika, wyrażone poprzez wyraźne działanie potwierdzające jakim jest dokonanie subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u administratora,

- prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej, którym jest: prowadzenie fanpage’a oraz konieczność zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a administratorem, a także marketing bezpośredni oraz ochrona praw i roszczeń.

7. okres przechowywania danych jest związany z celami i podstawami przetwarzania. W związku z czym:

- dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody,

- dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przetwarzane będą do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ustania tego interesu, dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” przetwarzane będą przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

8. administrator udostępnia dane osobowe jedynie podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa oraz innym podmiotom, które świadczą usługi na rzecz administratora (obsługa IT, obsługa marketingowa).

W związku ze specyfikacją portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.

9. administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych

w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

10. dane użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie facebook, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt wyświetlanie informacji od administratora fanpage

11. dane użytkowników administrator uzyskuje od firmy Facebook Inc. oraz publicznego profilu użytkownika oraz wpisów na panpage’u administratora.

12. każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do swoich danych, do sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody.

13. osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2,

z którym można kontaktować się w następujący sposób: 

a) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

b) przez elektroniczną skrzynkę  podawczą  dostępną  na  stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 

c) telefonicznie: (22) 531 03 00.

14. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obserwowania fanpag’e administratora.

 

Klauzula informacyjna dla pracowników w sprawie oświadczeń

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - abi@rckikol.pl nr tel. 89 5260156, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. d, Art. 9 ust.2 lit. i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa o publicznej służbie krwi (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna)

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2,

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości objęcia przez RCKiK w Olsztynie opieką medyczną w zakresie zlecania badań  chorób zakaźnych

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

 

 

 

 

Klauzula dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn tel. 89 5260156  e-mail. sekretariat@rckikol.pl
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - abi@rckikol.pl nr tel. 89 5260156, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie ul. Malborska 2, 10-255
 3. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa zamawianych składników krwi oraz  dochodzenia roszczeń oraz zabezpieczenia materiału dowodowego.
 4. Monitoringiem rozmów objęte są rozmowy przychodzące i wychodzące z Centrum Krwiodawstwa poprzedzone informacją nagrywaniu.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby dzwoniącej do Centrum  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona poprzez kontynuację rozmowy. Art.6, ust 1, lit. f na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zabezpieczenie zamówień krwi i jej składników
 6. Nagrania przechowywane są przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy od daty nagrania, po czym są usuwane przez nadpisanie danych.
 7. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. Zarejestrowane rozmowy będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 11. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
  1. dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust.3 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.
 12. . Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2,

 

 

 

 

Klauzula informacyjna zamówienia publiczne

Klauzula informacyjna RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn tel. 89 5260156  e-mail. sekretariat@rckikol.pl

 

 1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - abi@rckikol.pl nr tel. 89 5260156, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie ul. Malborska 2, 10-255;

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO) oraz w  celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

 

 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu art. 18 oraz art. 78 z dnia 11 września Ustawy prawo zamówień publicznych dalej zwany „Pzp” oraz przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; 

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 

 1. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
   
 2. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO;

 

 1. Posiada Pani/Pan:

a.    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b.    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

c.    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d. usunięcia danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust.3 RODO;

e.    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Warszawa ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

 1. Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Państwa danych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Krzysztof Semerak
Publikacja dnia: 30.08.2022
Podpisał: Krzysztof Semerak
Dokument z dnia: 30.08.2022
Dokument oglądany razy: 5396
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie