BIP.gov.pl

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania osób przez lekarza na kandydatów na dawców i dawców krwi lub jej składników w Terenowym Oddziale w Elblągu (nr NA-26/2/KO/2022)

To jest wersja archiwalna z dnia: 09.09.2022, 12:00, zmieniona z powodu:
Publikacja wyników konkursu
koniec: 24.08.2022, 12:00, rozstrzygnięcie: 09.09.2022, 12:00 (nierozstrzygnięty)

NA – 26/2/KO/2022

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

z siedzibą w Olsztynie, ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z póżn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania osób przez lekarza na kandydatów na dawców i dawców krwi lub jej składników w Terenowym Oddziale w Elblągu

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie kwalifikowania osób na kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi lub jej składników w Oddziale Terenowym w Elblągu oraz na ekipach wyjazdowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Miejsca udzielania świadczeń:

  1. akcje zewnętrznego poboru krwi na ekipach wyjazdowych na terenie  województwa warmińsko-mazurskiego,
  2. Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Elblągu

CZAS NA KTÓRY MOŻE BYĆ ZAWARTA UMOWA:

Od dnia 15.09.2022 r. do 31.12.2023 r.

WYMAGANE KWALIFIKACJE ZAWODOWE I TECHNICZNE OFERENTÓW:

Wykonawcami świadczeń zdrowotnych mogą być podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j., Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z póżn. zm.) tj.:

  1. podmioty wykonujące działalność leczniczą;
  2. osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w konkursie tj.: osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza;

- posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SWKO wraz z projektem umowy oraz obowiązującymi formularzami będą dostępne od dnia 8.08.2022r. na stronie internetowej www.bip.rckikol.pl w zakładce „Przetargi”, na stronie internetowej www.rckikol.pl w zakładce „oferty pracy”, w siedzibie RCKiK w Olsztynie, w sekretariacie oraz u koordynatorów Terenowych Oddziałów.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

w Olsztynie, ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00, w terminie do dnia 24.08.2022r. do godz. 10:00.

Oferty, sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinny znajdować się w zamkniętych kopertach, oznaczonych napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie kwalifikowania osób przez lekarza na kandydatów na dawców i dawców krwi

lub jej składników w TO Elbląg – NA – 26/2/KO/2022”

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie RCKiK w Olsztynie, w dniu 24.08.2022 roku o godz. 11.00, pokój nr 140

MIEJSCE I TERMIN ROZTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w sprawie zawierania umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych nastąpi do dnia 9.09.2022r.

Informacje o wynikach konkursu dostępne będą na tablicy ogłoszeń i na stronie www.bip.rckikol.pl w Olsztynie w terminie 9.09.2022r.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Dyrektor RCKiK w Olsztynie

Dokumenty do pobrania:

/rckikol/pliki/files/Ogloszenie.pdf

/rckikol/pliki/files/SWKO.pdf

/rckikol/pliki/files/Formularz_ofertowy_lekarz(2).docx

/rckikol/pliki/files/Formularz_ofertowy_lekarz_zalacznik(2).docx

/rckikol/pliki/files/Formularz_ofertowy_osoby_fizyczne_lekarz(2).docx

/rckikol/pliki/files/Projekt_umowy_DZIALALNOSC_LEKARZ(2).docx

/rckikol/pliki/files/Projekt_umowy_OSOBA_FIZYCZNA_LEKARZ(2).docx

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Joanna Gniadek
Publikacja dnia: 09.08.2022, 14:45

Dokument oglądany razy: 425
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie