BIP.gov.pl

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania osób przez lekarza na kandydatów na dawców i dawców krwi lub jej składników w Terenowym Oddziale w Elblągu (nr NA-26/4/KO/2021)

To jest wersja archiwalna z dnia: 16.12.2021, 12:00, zmieniona z powodu:
Ogłoszenie o wynikach konkursu
koniec: 30.11.2021, 10:00, rozstrzygnięcie: 16.12.2021, 12:00 (nierozstrzygnięty)

NA – 26/4/KO/2021

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

z siedzibą w Olsztynie, ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn

 

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z póżn. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania osób przez lekarza na kandydatów na dawców i dawców krwi lub jej składników w Terenowym Oddziale w Elblągu

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie kwalifikowania osób na kandydatów
na dawców i dawców do oddania krwi lub jej składników w Oddziale Terenowym w Elblągu oraz
na ekipach wyjazdowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Miejsca udzielania świadczeń:

  1. akcje zewnętrznego poboru krwi na ekipach wyjazdowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
  2. Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Elblągu

 

CZAS NA KTÓRY MOŻE BYĆ ZAWARTA UMOWA:

 

Od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

 

WYMAGANE KWALIFIKACJE ZAWODOWE I TECHNICZNE OFERENTÓW:

 

Wykonawcami świadczeń zdrowotnych mogą być podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j., Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z póżn. zm.) tj.:

  1. podmioty wykonujące działalność leczniczą;
  2. osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w konkursie tj.: osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza;

- posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

 

SWKO wraz z projektem umowy oraz obowiązującymi formularzami będą dostępne od dnia 15.11.2021r. na stronie internetowej www.bip.rckikol.pl w zakładce „Przetargi”, na stronie internetowej www.rckikol.pl w zakładce „oferty pracy”, w siedzibie RCKiK w Olsztynie, w sekretariacie oraz u koordynatorów Terenowych Oddziałów.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Oferty należy składać w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Olsztynie, ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00, w terminie do dnia 30.11.2021r. do godz. 10:00.

Oferty, sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinny znajdować się
w zamkniętych kopertach, oznaczonych napisem:

 

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie kwalifikowania osób przez lekarza na kandydatów na dawców i dawców krwi

lub jej składników w TO Elbląg – NA – 26/4/KO/2021”

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie RCKiK w Olsztynie, w dniu 30.11.2021 roku o godz. 11.00,
pokój nr 140

 

MIEJSCE I TERMIN ROZTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT:

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w sprawie zawierania umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych nastąpi do dnia 16.12.2021r.

 

Informacje o wynikach konkursu dostępne będą na tablicy ogłoszeń i na stronie www.bip.rckikol.pl
w Olsztynie w terminie 16.12.2021r.

 

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie zastrzega sobie prawo
do odwołania konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

Dyrektor RCKiK w Olsztynie

/rckikol/pliki/files/Ogloszenie_konkurs_ofert_TO_Elblag.pdf

/rckikol/pliki/files/SWKO_TO_Elblag.pdf

/rckikol/pliki/files/Formularz_ofertowy_lekarz.docx

/rckikol/pliki/files/Formularz_ofertowy_osoby_fizyczne_lekarz(1).docx

/rckikol/pliki/files/Formularz_ofertowy_lekarz_zalacznik.docx

/rckikol/pliki/files/Projekt_umowy_DZIALALNOSC_LEKARZ.docx

/rckikol/pliki/files/Projekt_umowy_OSOBA_FIZYCZNA_LEKARZ.docx

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Joanna Gniadek
Publikacja dnia: 15.11.2021, 14:20

Dokument oglądany razy: 706
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie