BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 05.02.2018, zmieniona z powodu:
Zmiana Redaktora

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego: odczynników, krwinek wzorcowych, diluentów, materiałów zużywalnych oraz kontrolnych (nr NA-26/2 P-2)

Podlega Ustawie
koniec: 05.03.2018, 11:00, rozstrzygnięcie: nie podano (rozstrzygnięty)

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze oferty

Informacje z otwarcia ofert

Pytania

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego: odczynników, krwinek wzorcowych, diluentów, materiałów zużywalnych oraz kontrolnych

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa: Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego: odczynników, krwinek wzorcowych, diluentów, materiałów zużywalnych oraz kontrolnych, do badań w immunologii transfuzjologicznej pacjentów przy użyciu metody mikrokolumnowej żelowej manualnej na posiadanych przez Zamawiającego urządzeniach ID-System.
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie
 Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie
 Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
 Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie
 W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
 Informacje dodatkowe:


 I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, krajowy numer identyfikacyjny 29163500000, ul. ul. Malborska 2 , 10255 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 5260156, 5263060, e-mail l.fydrych@rckikol.pl, faks 895 265 755.
 Adres strony internetowej (URL): www.bip.rckikol.pl
 Adres profilu nabywcy:
 Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
SP.ZOZ

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
 Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
 Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
 Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 Nie
 www.bip.rckikol.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
 Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
 Nie
 adres


 Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
 Tak
 Inny sposób:

 Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
 Nie
 Inny sposób:

 Adres:
 RCKiK Olsztyn ul. Malborska 2

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 Nie
 Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego: odczynników, krwinek wzorcowych, diluentów, materiałów zużywalnych oraz kontrolnych, do badań w immunologii transfuzjologicznej pacjentów przy użyciu metody mikrokolumnowej żelowej manualnej na posiadanych przez Zamawiającego urządzeniach ID-System.
 Numer referencyjny: NA-26/2 P-2
 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
 II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
 Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
 Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

 Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


 II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego: odczynników, krwinek wzorcowych, diluentów, materiałów zużywalnych oraz kontrolnych, do badań w immunologii transfuzjologicznej pacjentów przy użyciu metody mikrokolumnowej żelowej manualnej na posiadanych przez Zamawiającego urządzeniach ID-System.

II.5) Główny kod CPV: 33696200-7
 Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
 33124130-5


 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 Wartość bez VAT:
 Waluta:


 (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
 Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
 II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
 miesiącach: 12 lub dniach:
 lub
 data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


 III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
 Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków
 Informacje dodatkowe
 III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
 Określenie warunków:
 Informacje dodatkowe
 III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
 Określenie warunków:
 Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
 Informacje dodatkowe:
 III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
 III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

 


 III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 Nie
 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
 Nie
 III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
 III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


 III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA


 IV.1) OPIS
 IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
 IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
 Nie
 Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
 Nie
 Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
 Nie
 Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
 Nie
 Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
 Nie
 Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

 Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
 (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
 Liczba wykonawców
 Przewidywana minimalna liczba wykonawców
 Maksymalna liczba wykonawców
 Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
 Umowa ramowa będzie zawarta:

 Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

 Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

 Informacje dodatkowe:

 Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

 Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

 Informacje dodatkowe:

 W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

 Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
 Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
 Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

 Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
 Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

 Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
 Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
 Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
 Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
 Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
 IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
 cena 80,00
 temp. przech. kart 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
 Tak
 IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
 IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
 Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

 Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
 Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
 Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

 Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
 Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

 Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

 Wstępny harmonogram postępowania:

 Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

 IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
 Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

 Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 Informacje dodatkowe:

 IV.4) Licytacja elektroniczna
 Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:


 Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:


 Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:


 Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:


Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
 Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
 Data: godzina:
 Termin otwarcia licytacji elektronicznej:


 Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:


 IV.5) ZMIANA UMOWY
 Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
 Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
 Zawarte w umowie
 IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

 IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
 Data: 2018-03-05, godzina: 10:00,
 Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

 Wskazać powody:

 Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 >
 IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
 IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
 IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
 IV.6.6) Informacje dodatkowe:

SIWZ


Pytania do przetargu 2018-03-01

pobierz
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 10-255 Olsztyn ul. Malborska 2 NA-26/2 Olsztyn 05.03.2018r. P- 2 Informacja z otwarcia ofert na podstawie art.86 ust.5 ustawy Pzp Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego: odczynników, krwinek wzorcowych, diluentów, materiałów zużywalnych oraz kontrolnych, do badań w immunologii transfuzjologicznej pacjentów przy użyciu metody mikrokolumnowej żelowej manualnej na posiadanych przez Zamawiającego urządzeniach ID-System. Data otwarcia ofert 05.03.2018r. Regionalne Centrum Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 10-255 Olsztyn ul. Malborska 2, informuje że zgodnie z art.86 ust.5 ustawy Pzp przedstawia informacje: 1.Kwota, jaką zamierza Zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 500 000,00 zł. netto, 540 000,00 zł. brutto 2.Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty Numer oferty Nazwa firmy cena brutto Temperatura przechowywania kart od +18°C do +25 °C 1 Farmator Sp.z.o.o 87-100 Toruń ul. Podchorążych 4 474 486,68 od +18°C do +25 °C 2 DiaHem Diagnostic Products Al. Słowackiego 64 30-004 Kraków 481 400,78 od +18°C do +25 °C 3.Termin wykonania zamówienia: okres 36 miesięcy od podpisania umowy, okres gwarancji na odczynniki i karty 9 miesięcy, na krwinki wzorcowe minimum 4-6 tygodni od dostawy, warunki płatności- 30 dni od daty otrzymania faktury. Specjalista ds. zamówień publicznych mgr Łucja Fydrych

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Łucja Fydrych
Publikacja dnia: 29.03.2018, 12:50

Dokument oglądany razy: 1626
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie